Parliament of Tanzania

Contributions By: Hon. Yussuf Kaiza Makame

All Contributions

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017.

MHE. YUSSUF KAIZA MAKAME: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyenzi Mungu, lakini pili niendelee kuwashukuru wananchi wa Jimbo la Chake Chake kwa kuniamini, lakini tatu nikishukuru chama changu na niwashukuru pia wananchi wa Chake Chake kwa kuendelea kuyaheshimu maazimio na maagizo ya chama chao. (Makofi)
Baada shukrani hizo naomba sasa nianze kuchangia hoja, na nianze kwa kumnukuu Rais wa mwanzo wa Afrika ya Kusini Iliyohuru, Hayati Nelson Mandela aliwahi kusema; “education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Elimu ndio silaha pekee, taaluma ndio silaha pekee inayoweza ikatumika kuubadili ulimwengu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie kiriri hiki, nitumie nyumba hii kusema kwamba elimu ndio silaha pekee ya kuibadili Tanzania, si jambo linginge. Si Jeshi, si Polisi wala si kingine kitakachoweza kuibadili Tanzania isipokuwa tutumie elimu yetu, tu-invest kwenye elimu ndio itakayoweza kututoa hapa tulipo tukaenda tunapotaka. The best way ni kutumia elimu kwenda kwenye uchumi tunaoutaka wa viwanda, the best way ni kutumia elimu kwenda kwenye demokrasia halisi na mambo mengine yenye faida kwa Taifa hili.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna suala la mikopo limezungumzwa na wazungumzaji wengi, wachangiaji wengi wamelizungumza suala hili kwa kina. Ila kwa sababu na mimi ni mdau katika suala hili la mikopo naomba nizungumze kwa mantiki ifuatayo; kwanza niwashukuru kama Serikali niwashukuru kwamba mmeianzishia sheria maalum, sheria mlitunga, Namba 9 ya mwaka 2004 ya kwamba isimamie Bodi ya Mikopo ambayo itawezesha kuwapa mikopo vijana wetu wa elimu ya juu, lakini sheria hii ikaeleza kwamba wanaopaswa kupewa mikopo ni wale tu wenye mahitaji ya kupewa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, si kila Mtanzania kwamba anapaswa kupewa mikopo kwa mujibu wa sheria hii, ila practically ni vinginevyo. Wale watu waliosoma katika shule za kayumba wanakoseshwa mikopo na wanapewa watoto wa Mawaziri na watoto wengine wa vigogo. Kwa hiyo, niseme suala hili lina changamoto kubwa, kwanza ucheleweshaji wa mikopo ya wanafunzi, ni changamoto kubwa kwa Serikali na hii ndio inayosababisha migogoro baina ya Bodi ya Mikopo na wanafunzi na Wizara ya Elimu, ucheleweshaji wa mikopo ya wanafunzi. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, , lakini pili wanafunzi wasio na sifa, kupewa mikopo hii, lakini lingine Ofisi za Kanda zimefunguliwa kwenye suala la mikopo. Kuna Ofisi za Kanda katika Miji Mikubwa kama Mbeya, Arusha, Zanzibar, lakini ofisi hizi pengine kuna mtumishi mmoja tu ambaye hawezi kutimiza majukumu ya kikanda, Zanzibar akuna mtumishi na kuna Ofisi ya Kanda. Lakini wanafunzi wanaopata mikopo kutoka Bodi ya Bara au Bodi ya Muungano ya Mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu wanalazimika kusafiri kutoka Zanzibar kuja Bodi ya Mikopo Dar es salaam.
Mheshimwia Mwenyekiti, tulitengemea sisi ile ofisi ya Kanda iliyopo Zanzibar isaidie kutatua kero za wanafunzi wanaopata mikopo pale Zanzibar. Kwa hiyo, hii ni tatizo nini result ya changamoto hizi za wanafunzi, nini result yake, matokeo yake wanafunzi wanaandamana hovyo hovyo, baadaye mnaweka ma-red block kila mahali. Mfano leo tu, hatuhitaji hata kutoa historia leo tu wanafunzi wa natural science wa Chuo Kikuu cha Dodoma walitaka kuandamana kuja kudai fedha na hawajawahi kuingia darasani toka tarehe Mosi Aprili. Leo wanakuja kudai fedha, kutumia njia za kidemokrasia kwa sababu maandamano ni haki, mnawanyanyasa, mnaweka magari humo, tension barabarani, vitambaa vyekundu wanakuja hapa kuomba.
Mheshimiwa Mwenyekiti, suala lingine ni la mikopo mnawapelekea baada ya maandamano, kingine ni kuwafukuza wanafunzi. Wanaandamana mnawabandikizia kesi, huyu CHADEMA, huyu nani, huyu CUF jambo ambalo si la msingi kabisa, watu wanadai haki ya msingi kabisa. Lakini changamoto nyingine wanafunzi wanaenda wakijiuza, kwa sababu ya kukosa mikopo hii kwa wakati. Baadae mnaanza kudili watu wanaojiuza sijui huko Dar es Salaam wasiwepo na nini, ninyi hamjatimiza wajibu wenu Serikali ya CCM, tafadhalini timizeni wajibu wenu kwa wanafunzi hawa, tujenge Taifa letu kwa pamoja.
Mheshimwa Mwenyekiti, ushauri wangu, Serikali kupitia Wizara ya Elimu kwanza itimize wajibu wake wa kupeleka fedha kwa wakati, mpeleke fedha ili kuepuka changamoto hizi, lakini pia wanafunzi wanapoandamana kwa kudai haki na ninyi mkijua kwamba fedha hizi hamjawapa kwa wakati muwaache wadai haki zao kwa sababu wanaeleza hisia zao.
Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini lingine ni kwamba hili suala la Dkt. Suleiman alilolieleza Baraza la Mitihani. Kuna Baraza la Mitihani (NECTA), mimi nataka kulizungumzia kivingine kabisa, ni kwamba Baraza la Mitihani ndio linalopanga division au GPA. Miaka mingi tumekuwa tumekuwa tukitumia division, mwaka 2012 kukafeli wanafunzi wengi hasa kutoka Zanzibar ikaundwa tume na Waziri Mkuu iliyoongozwa na Profesa Sifuni Mchome na Wabunge humu akina Mwenyekiti Mbatia walikuwemo, Mkaja na mapendekezo waliyopendekeza kwenda kwenye GPA lakini sasa siku saba tarehe Mosi mlienda Waziri....
Kengele ya kwanza…

Makadirio ya Mapato na Matumizi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2016/2017.

MHE. YUSSUF KAIZA MAKAME: Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru sana wananchi wa Jimbo la Chakechake kwa kuniamini kuja kuwawakilisha katika nyumba hii muhimu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba niseme maneno ya utangulizi yafuatayo. Kwa muda mfupi niliokaa katika Bunge hili, nimegundua kwamba kuna dhambi kubwa inayofanywa ndani ya nyumba hii muhimu. Dhambi kubwa ni kwamba kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukumu kubwa la Bunge ni kusimamia, kuishauri na kuielekeza Serikali. Bahati mbaya sana ni kwamba, walioko upande wa Chama Tawala wao wamekuwa Serikali na Wapinzani ndio wamekuwa washauri na waelekezi. Hii ni sawasawa na mkubali tu; ni sawasawa na wale wanaotoka Usukumani kusema wote ni Marais kwa sababu Rais ni Msukuma. (Makofi/Vigelegele)
Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaambie; historia mara zote inatufunza, hatujifunzi historia. Isiwe shida, kila tunachowaeleza mkawa ninyi ni watu wa ku-argue tu. Yako mengi tuliyo-argue, yako mengi tuliyowaeleza mka-argue, leo mmeyafanya na kwa ufanisi mkubwa. Hiyo faida mmeipata ninyi!
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ufupi tu; nilikuwa chuoni mara moja, wanafunzi wakawa wanaandamana kuhusu masuala ya mikopo. Huyu Makonda alikuwa Mwenyekiti wangu mimi nikiwa Katibu Mkuu wa TAHIRISO, wanafunzi walikuwa wakiandamana sana, tulipokwenda kuzungumza na Serikali tukawaambia shida siyo wanafunzi kuandamana, shida ni Serikali ya CCM kutowapa mikopo. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba sasa nijielekeze kwenye hotuba. Nina mambo matatu tu ya kuelekeza na naomba niyaseme kwa ufupi kwa sababu dakika zangu ni tano. Moja, ni ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na Jeshi la Polisi; na hii nita-cite zaidi Tumbatu Zanzibar; Mpendae ambapo Jeshi la Polisi limekwenda likanyang’anya vifaa, simu na baadaye wakawakanyaga wanawake katika vifua vyao na hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, namwomba Mheshimiwa Waziri, wakati anapokuja kuhitimisha hotuba yake aje atuambie kabisa ni lini ataileta ripoti ya matukio yaliyotokea Zanzibar? Kwa sababu kuna matukio makubwa ambayo ni ya ulinzi, ni ya kuweka amani na usalama wa nchi yetu. Kuna ulipuaji wa bomu katika nyumba ya Kamishna Mukadam na mengine mengi. Tunaomba Waziri akija hapa atuambie, ni lini ataleta ripoti ya matukio yote yaliyotokea Zanzibar na nani waliofanya? (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, pili, utendaji kazi wa Polisi kinyume na PGO yao inavyowaelekeza. Kwa mujibu wa Police General Order, kazi ya Polisi ni kulinda raia na mali zao, lakini si vinginevyo. Sasa hivi Polisi ni watu wa kudhalilisha raia wa Tanzania, zaidi Wapinzani. Kuna vitu vimetokea; kuna matukio kadhaa yametokea; kuuawa kwa Diwani wa Muleba, Mkoani Bukoba, kuuawa kwa Alphonce Mawazo, mtuletee ripoti na mtuletee taarifa; lakini pia kuteswa na kuwekwa watu zaidi ya saa 24 ndani ya Polisi bila kupelekwa Mahakamani, mtuambie mnatumia sheria gani? Kwa mujibu wa PGO yenu inaonesha kabisa kwamba Polisi anatakiwa kuweka…
MHE. YUSSUF KAIZA MAKAME: Mheshimiwa Mwenyekiti, siungi mkono hoja.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Gibson Blasius Meiseyeki

Arumeru-Magharibi (CHADEMA)

Questions / Answers(3 / 0)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (3)

Profile

Hon. Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Newala Mjini (CCM)

Questions / Answers(3 / 0)

Supplementary Questions / Answers (4 / 0)

Contributions (3)

Profile

Hon. Hussein Ibrahim Makungu

House of Representatives (CCM)

Profile

View All MP's