Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Contributions by Hon. Salma Mohamed Mwassa (14 total)

Hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa Kufungua Bunge la Kumi na Moja
MHE. SALMA M. MWASA: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante sana. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuteuliwa kuwa Mbunge wa Mkoa wa Dar es Salaam. Aidha, napenda kuwapongeza Waheshimiwa Wabunge wote kwa kupewa ridhaa hii na wananchi pamoja na wewe Mheshimiwa Naibu Spika kuweza kuteuliwa kuwa Mbunge.
Mheshimiwa Naibu Spika, napenda nichangie hotuba ya Mheshimiwa Rais katika maeneo yafuatayo. Kwanza, napenda kuchangia katika eneo la elimu. Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli aliahidi kuboresha elimu katika maeneo mengi na kusema kwamba elimu ni bure. Labda kabla hatujafikia kwenye elimu bure, napenda kufafanua yafuatayo. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna matatizo mengi juu ya mpango huu wa elimu bure.
Kwanza, miundombinu ni tatizo. Ni wazi idadi ya wanafunzi inaongezeka kwa kuwa elimu ni bure lakini haiendani na miundiombinu iliyopo katika shule zetu. Kwa mfano, katika Wilaya ya Kinondoni kuna jumla ya wanafunzi wa shule za msingi 152,000 na vyumba vya madarasa 1,500 hivyo tunapata wastani wa wanafunzi 98 kusoma darasa moja. Idadi hii ni kubwa sana na haiendani kabisa na udhahiri wa kauli hii kwamba elimu itaboreshwa.
Mheshimiwa Naibu Spika, ni wazi kwamba upungufu wa madarasa katika Halmashauri ya Kinondoni ni jambo ambalo litadhoofisha suala hili la elimu. Halmashauri ya Kinondoni inahitaji vyumba vya madarasa 3,018 vilivyopo ni 1,656, pungufu ni 1,362. Inahitaji nyumba za
walimu 452 zilizopo ni 280 pungufu ni 172. Ofisi za walimu ni 222 zilizopo ni 104 pungufu ni 118. Vyoo vya walimu vinahitajika 452 vilivyopo ni 280 pungufu ni 172. Vyoo vya wanafunzi vinahitajika 6,338 vilivyopo ni 1,382 pungufu ni 4,956. Maktaba nazo ni tatizo, zinazohitajika ni 1,446 zilizopo ni 32 tu pungufu ni 114. Kwa hali hii, sasa elimu itakuwa bure kama kutakuwa na
mipango thabiti wa kuongeza miundombinu hii.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo, namshauri Mheshimiwa Rais pamoja na kwamba elimu ni bure lakini aangalie tatizo la miundombinu kwani wanafunzi wengi wanarundikana kwenye darasa moja ambapo haitaleta ufanisi wa kutosha. Tukiangalia kwa mfano jinsia ya kike
inapata shida sana kutokana na upungufu wa vyoo. Tunajua matatizo mengi ya watoto wa kike kwani wanahitaji kutumia vyoo safi. Hivyo basi, tatizo la miundombinu liangaliwe ikiwemo vyoo, madarasa na maktaba.
Mheshimiwa Naibu Spika, nijikite tena kwenye elimu ya sekondari hasa katika Wilaya ya Kinondoni. Kwa mujibu wa taarifa ya makabidhiano ya Serikali ya Awamu ya Tano Wilaya ina matatizo makubwa. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni ina shule za sekondari 137 tu kati ya
hizo sekondari 48 tu ndizo sekondari za Serikali na 16 ni za mijini na 32 ni za vijijini. Hivyo basi, kuna upungufu wa nyumba za walimu, walimu wengi wanakaa mijini na kufundisha vijijini hali inayosababisha adha kubwa kwa walimu hao kutoka mijini kwenda vijijini na kudhoofisha elimu katika eneo hili la sekondari. Walimu hawa wanaishi kwenye mazingira magumu mno naomba tatizo hili liangaliwe. (Makofi)
Mheshimiwa Naibu Spika, hii inadhihirishwa katika taarifa hiyo, kati ya mwaka 2011-2014, wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa 34,000 lakini waliofanya vizuri ni 11,000 na waliofeli ni 22,000 ambao ni sawa na asilimia 63. Hivyo eneo hili liangaliwe tena katika kuboresha elimu ya watoto wetu ili tuweze kukidhi mahitaji yetu.
Mheshimiwa Naibu Spika, nawasilisha. (Makofi)
Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa kwa kipindi cha Miaka Mitano kuanzia mwaka 2016/2017 – 2020/2021
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii nami nichangie Mpango wa Pili wa Maendeleo.
SPIKA: Jitahidi sauti kidogo, weka vizuri hiyo microphone.
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, ahsante sana kwa kunipa nafasi hii. Naomba nami nichangie Mpango wa Maendeleo. Kwanza kabisa naomba nichangie kuhusu masuala ya maji. Mpango umejikita zaidi kusema kwamba utajenga miundombinu mipya kuhusu masuala ya maji, lakini haukueleza kipaumbele katika mikoa mingi ya Tanzania.
Kwa mfano, katika Jiji la Dar es Salaam, ni kweli Serikali imejitahidi kuanzisha mradi mkubwa wa maji kutoka Ruvu Chini Bagamoyo kwenda Dar es Salaam na kutoka Mtambo wa Ruvu Juu kuja maeneo ya Kibamba, Mbezi na mpaka katikati ya Jiji, lakini haikuangalia upungufu uliopo.
Mheshimiwa Spika, upungufu uliopo kwa Jiji la Dar es Salaam, tunahitaji lita milioni 450, lakini kwa sasa wakazi hao wa Jiji la Dar es Salaam wanapata lita milioni 180 na kama maji haya ya Ruvu Chini yatafunguliwa kwa mkakati wa huu Mpango mpya, wanatarajia kupata lita 270. Sasa najiuliza, Mpango unasema kwamba watahakikisha kabisa kwamba matatizo ya maji hayatakuwepo tena hasa katika Jiji la Dar es Salaam: Je, hizi lita milioni 130 hata kama huo mradi mpya utatekelezwa, zitakuwa covered wapi? (Makofi)
Vile vile, nije katika masuala ya miundombinu. Miundombinu ya maji katika Jiji la Dar es Salaam ni michakavu sana, lakini ukiangalia mradi ule mkubwa haukuangalia kwenye kusambaza miundombinu mipya, unasema tu kukarabati ile ya zamani. Ukiangalia, maji yanapotea kwa wingi mno kutokana na miundombinu chakavu.
Mheshimiwa Spika, mara nyingi unakuta barabara nyingi hizo ambazo Mheshimiwa pale alisema kwamba zimejengwa kwenye Jiji la Dar es Salaam, lakini unazikuta mara kwa mara zipo kwenye madimbwi ya maji, mafuriko. Siyo tu kwa sababu ya mvua, bali ni haya mabomba ya DAWASCO ambayo mara nyingi huwa yanapasuka. Kwa hiyo, miundombinu ile ni chakavu, ni mibovu! Hivyo, hata kama yale maji yatafunguliwa, hizi lita milioni 270 hazitaweza kufika kule kutokana na miundombinu ile chakavu mno. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, naomba niishauri Serikali kwamba, kabla ya kuyasukuma yale maji kwenye ule mradi mpya, ianze kwanza kutengeneza mikakati ya miundombinu mipya, iondoe kabisa ile miundombinu ambayo ni chakavu na siyo kukarabati, iondoe kabisa. Kule ambapo ni maeneo ya pembezoni kama Bunju, Mabwepande iendeleze kusambaza ile miundombinu ya maji mipya ili wananchi wote wa Jiji la Dar es Salaam wapate maji kwa wakati. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, hivi kweli tunaongelea miaka 54 ya Uhuru, Jiji kama la Dar es Salaam, ndiyo Tanzania, lakini watu bado ni shida kabisa, yaani wakisikia maji yanatoka, wanalala kwenye mabomba. Sasa je, mtu kama wa Katavi huko sijui wapi, itakuwaje? Yaani bado sijaelewa kabisa! Maana yake ukiongelea Tanzania, ndiyo unaongelea Dar es Salaam; sasa kama Dar es Salaam hakuna maji ya kutosha, mpaka sasa hivi bado watu ni shida, wanaishi kwa kuchimba visima, wanaishi kwa kuhangaika huku na kule, sasa maeneo kama hayo ya pembezoni yatakuwaje? (Makofi)
Kwa hiyo nashauri, Serikali ije na mpango mkakati mpya wa kuangalia je, maji yatapatikana vipi? Vilevile isitegemee tu Ruvu, kuna mito mingi inayozunguka Jiji la Dar es Salaam. Kuna Wami! Kwa nini tutegemee tu chanzo kimoja tu cha Mto Ruvu? Kuna mto Rufiji ambao unaweza ukaleta maji mengi zaidi kuliko sasa.
Mheshimiwa Spika, vilevile nijikite pia kwenye elimu. Serikali katika Mpango imeongea zaidi kuhusu kuongeza vijana wetu kwa ajili ya viwanda na Elimu ya Juu, lakini utaongeleaje Elimu ya Juu bila kuongelea Elimu ya Awali, Elimu ya Msingi na Elimu ya Sekondari? Huko juu atafikaje? Ukiangalia miundombinu ni mibovu kabisa!
Mheshimiwa Spika, kwa mfano, Mpango haujasema kabisa kuhusu Shule za Awali. Shule za Awali tunaona tu ni hizi tu za binafsi ndiyo zinazofanya vizuri, lakini hakuna mikakati ya kusema kwamba Shule za Awali itakuwaje, hakuna mikakati ya kusema kwamba miundombinu kama ya madarasa, vyoo kwenye shule zetu za msingi itakuwaje, hakuna mikakati ya kusema kwamba Sekondari itakuwa vipi? Kwa mfano, Sekondari za Kata, ukiangalia ndiyo zinazozalisha mabinti ambao wanapata mimba, kwa sababu hazina mabweni, hazina nini. Sasa unasema tu elimu itaboreshwa, lakini sioni miundombinu yoyote. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, ukiangalia katika Jiji la Dar es Salaam lina upungufu mkubwa, kwa mfano, sasa hivi kutokana na elimu bure, darasa moja watu wameandikishwa labda wanafunzi 1,000. Sasa kama hakuna mkakati wowote, hii ni mwaka huu tu; wanafunzi I,000, wengine 900; kuna shule moja huko Mbagala unakuta wameandikisha karibu 2,000. Sasa unajiuliza, je, mwakani itakuwaje? Nikiangalia huu Mpango hakuna kabisa mikakati ya kuongeza miundombinu. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, vile vile nisemee kuhusu gender kwenye hii hii elimu. Huko nyuma shule nyingi zilikuwa ni Kilakala, Msalato kwa ajili ya wasichana tu. Naomba tu tuangalie jinsia ya kike kwenye mambo ya elimu. Zijengwe tena zile kwenye mikakati tena, ziongezwe kama hiyo Msalato, Kilakala ziwepo na nyingine na nyingi ambazo ni za kikanda zinazohudumia wasichana tu. Siyo wanafunzi wa kike kuwapeleka kwenye Shule za Kata.
Mheshimiwa Spika, kwa mfano, mtu anafaulu, wazazi wanakaa labda let‟s say Magomeni, mtu anasoma sijui Kimara huko Bonyokwa, kwa mfano katika Jiji la Dar es Salaam, sasa huyo mwanafunzi sijui apande pikipiki amalize, apande gari, mtoto wa kike itakuwaje?
Mheshimiwa Spika, kwa hiyo, naomba Serikali ijikite tena kuangalia miundombinu hasa kwa mtoto wa kike kwamba tuwe na zile Special School kwa ajili ya wasichana tu kama ilivyokuwa awali hizo Shule za Special School unakuta ziko nyingi.
Mheshimiwa Spika, vile vile nijikite kwenye viwanda. Serikali inasema kwamba inaongeza uchumi wa viwanda, ndiyo kipaumbele cha Mpango, lakini bado napata tabu. Hapa inaongelea viwanda vikubwa zaidi, lakini kuna vile viwanda vya mikono (handcraft), haijaongelea kabisa kwamba itavifanyaje na ndivyo vinavyoajiri watu. Hivi ukiongelea viwanda vikubwa (modern technology) lakini hujaongelea viwanda kama SIDO, hivi vya mikono, unarukiaje kwenye vikubwa?
Mheshimiwa Spika, tukiangalia huko nyuma, viwanda hivyo vilikuwepo vingi, ni nini kimeua? Yaani utaendaje kusema kwamba viwanda vitakuwa vikubwa! Nakumbuka miaka ya nyuma SIDO ilikuwa ndiyo solution ya hawa vijana wetu kupata ajira na akina mama. Kwa hiyo, nilitegemea kwamba Serikali ingekuja na mpango kwanza wa vile viwanda vidogo vidogo kama SIDO viwekwe kila Mkoa kama ilivyokuwa huko nyuma, yaani wanawake walikuwa wanajifunza angalau kutengeneza batiki, wataweka vile vifungashio na kadhalika.
Mheshimiwa Spika, Mpango ungeangalia viwanda kama hivyo vidogo vidogo kwanza kabla ya kwenda kwenye Viwanda vikubwa. Unapoongelea viwanda vya nguo, mbona hujamwangalia mama anayetengeneza batiki utafanyaje? Kwa nini uiangalie Sunguratex, sijui Mwatex lakini hujamwangalia mama kama huyu anayetengeneza batiki? Kuna nguo za pamba za kienyeji, zipo tu. Katika viwanda vile, yaani wale watu wangepewa kipaumbele kwanza. Kabla ya kwenda katika hivyo viwanda vikubwa, tuangalie kwanza hivi vidogo.
Mheshimiwa Spika, vile vile niangalie tena kwenye mambo ya afya. Nashukuru kwamba Mpango umejikita zaidi kwenye hospitali kubwa, imeliona hilo, kwamba hospitali kubwa ndiyo zina mlundikano wa wagonjwa sana. Imeongelea Taasisi ya Mifupa (MOI), imeongelea Muhimbili, ikaongelea hospitali za Kanda, lakini haikuongelea kabisa Hospitali hizi za Kata na Wilaya.
Sasa kwa mfano, unaiimarisha Muhimbili, lakini umeacha Hospitali hizi za Kata kwa mfano, labda Kata ya Mbezi, Mbagala na nyingine za pembezoni. Halmashauri zimejitahidi, zimejenga vizuri, labda kila Kata ina Hospitali yake lakini zile Hospitali hazina vifaa, kama ni labour unakuta ni chumba kitupu peke yake. Hivi mtu atajifunguaje kwenye chumba hamna kitanda, hamna nini? Kile kitanda unakinunua kwa Hospitali ya Muhimbili tu, lakini huangalii kabisa Hospitali kama hizo za Kata ambazo zingepunguza msongamano wa wagonjwa.
Kwa hiyo, naomba Serikali kwa kushirikiana na Halmashauri ijenge hospitali kila Kata. Labda kwenye mambo kama haya ya vifaa tiba, vile vile isijaze tu Muhimbili au MOI, tusiziangalie hizi kubwa, kwa sababu ndiyo tunaleta mlundikano wa wagonjwa. Unakuta kila mtu hawezi kwenda kujifungulia hospitali labda ya Manzese, sijui hospitali ya wapi huko yaani ile ya Kata, haiwezekani, kwa sababu kwanza haina wataalam, haina hivyo vifaa tiba, majengo yenyewe hovyo hovyo tu. Kwa hiyo, mtu anaona kabisa kwas ababu Muhimbili ndiyo kwenye vitanda vizuri, ndiyo kila kitu, kuliko nikalale hizi hospitali za kawaida, bora niende kwenye hizo hospitali kubwa. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, napenda pia Serikali ingejikita kwenye hospitali hizi kwa ajili ya kuangalia mambo ya wanawake na watoto. Kwa mfano, nikiangalia Mpango ule uliopita, ulifeli kabisa ku-control vifo vya akinamama. Vifo vya akinamama na watoto vilikuwa vinaendelea kuongezeka.
Kwa hiyo, napendekeza kwamba Serikali ingejenga hospitali za Kanda special kwa ajili ya mama tu na mtoto na kuongeza Madaktari Bingwa kwa ajili ya mama na mtoto peke yao. Yaani hizo ziwe special! Ziwe kwenye kila kanda ambazo zitatibia watoto na akinamama na kuweka Madaktari bingwa, kuliko kwenda kuwachanganya akinamama kama labda kwenye hizo hospitali kubwa. Yaani haieleweki, huku kuna wagonjwa hawa; huku kuna wagonjwa hawa! Kwa kweli mama na mtoto anahitaji special care ili tuweze kupata Taifa endelevu na ili kupata Taifa endelevu na sahihi, ni lazima hizo hospitali za rufaa za akinamama na watoto ziwepo. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, sasa nijikite kuangalia kilimo. Mpango huu umeeleza kwamba kilimo ndiyo uti wa mgongo na ndiyo kipaumbele. Toka Uhuru nasikia hivyo hivyo, toka nikiwa nasoma; uti wa mgongo wa Taifa ni kilimo, lakini cha kushangaza sasa kilimo hicho hakiwekewi mikakati. Hakuna wataalam, hakuna pembejeo! Kwa mfano, leo ukiangalia mtu ni mkulima kila siku ni kulalamika tu, hivi Vyama vya Ushirika ndiyo vilivyokuwa vinatetea haki za hawa wakulima; Vyama vyenyewe havieleweki lakini mpango haujaja kutueleza kwamba hivi Vyama vitakuwa vipi? Hawa wakulima wapate hizi mbegu wapi? Hawakuongea! Bado Serikali haijaona kuwa hili ni tatizo.
Mheshimiwa Spika, kuna research mbalimbali zilikuwa zinafanyika, kwa mfano, research kwa ajili ya kahawa, chai, lakini zote hizo sasa hivi hazieleweki kama zinaendaje. Haziko! Mkulima huyu anasaidiwa vipi? Yaani ukiangalia kwa mfano, pembejeo, ziko juu mno! Wataalam wa Kilimo, vitu kama mashamba darasa yangekuwepo kila Kata. Kwa hiyo, naishauri Serikali kwamba…
SPIKA: Ahsante sana Mheshimiwa Salma.
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, ahsante sana.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017.
MHE. SALMA M. MWASA: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchangia hoja kwenye Wizara hii ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi.
Kwanza niongelee upunguzfu wa Walimu wa masomo ya Sayansi, Hisabati na Lugha. Pamoja na jitihada za Serikali za kuwapeleka Walimu wachache kwenye mafunzo ya masomo ya Hisabati na Sayansi lakini bado idadi ni ndogo ukilinganisha na udahili mpya wa wanafunzi katika kipindi hiki cha elimu bure kutoka Elimu ya Msingi hadi Sekondari. Hivyo nashauri Serikali iangalie upya mpango wa kuongeza Walimu hasa katika masomo haya ya Sayansi, Hisabati na Lugha.
Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee pia miundombinu. Kuna tatizo la upungufu wa miundombinu na udhaifu wa miundombinu.
Kwa mfano, upungufu wa madarasa, maabara, nyumba za Walimu na vyoo hasa kwa Mkoa wa Dar es Salaam. Kutokana na idadi ya kubwa ya wanafunzi katika Mkoa wa Dar es Salaam kuna upungufu mkubwa wa madarasa, nyumba za Walimu, madawati na vyoo hasa kwenye Shule za Msingi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niongelee ubora wa elimu. Ubora wa elimu yetu hasa kwenye shule zetu za Serikali siyo mzuri. Nashauri Walimu wapelekwe Semina na Ukaguzi wa shule ufanyike mara kwa mara ili kuboresha ubora wa elimu. Napenda kujua kutoka Serikalini ni lini shule za Serikali zitaanza kuwa kwenye kumi bora katika mitihani ya Taifa? Kwani sasa shule zinazoongoza ni za binafsi tu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
Taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti kwa Kipindi cha Januari, 2016 hadi Januari, 2017
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante. Kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi hii lakini vilevile nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na mimi niweze kuchangia ripoti hii ya Kamati hii ya Bajeti.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nijielekeze kwenye ukusanyaji hafifu wa mapato. Kwa kiasi kikubwa kabisa ukiangalia kwenye taarifa hii ya Kamati imeonesha kwamba ukusanyaji hafifu wa mapato umeathiri bajeti kwa kiasi kikubwa. Tuangalie kwa mfano kodi ya majengo kwenda TRA.
Mheshimiwa Mwenyekiti, ukusanyaji hafifu wa mapato kwanza unasababishwa kwa kiasi kikubwa na Serikali Kuu kuingilia hizi Halmashauri zetu au Serikali ya Mitaa hata kwenye vyanzo vyao wanavyovibuni na kuviona kwamba sasa vinakua badala ya kuwapa moyo zaidi na kuwasimamia katika sera wanavipora vile vyanzo kama kodi ya majengo na kuvipeleka Serikali Kuu. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano, Halmashauri za Mkoa wa Dar es Salaam, Kinondoni, Temeke, Ubungo zilikuwa zinafanya vizuri sana katika kodi hii ya majengo na ndiyo uti wa mgongo wa Halmashauri zetu lakini leo imepelekwa TRA hakuna hata mia iliyokusanywa. Wakati mwaka jana ukiangalia takwimu kwa mfano Manispaa ya Kinondoni imekusanya zaidi ya shilingi bilioni tisa kwa mwaka na ilikuwa ina uwezo wa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 800 mpaka shilingi bilioni moja kwa mwezi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tuna miezi nane toka kodi hii ihame kutoka kwenye Halmashauri kwenda TRA, TRA haijaleta hata senti tano kwenye Halmashauri. Unategemea huo utekelezaji wa bajeti utafanyika kwa kiasi gani wakati Serikali Kuu ndiyo chanzo cha kuvuruga hizi kodi badala ya kuzisimamia. Miaka miwili tu iliyopita kodi hii ilikuwa kwenye Halmashauri na ilikuwa ina perform vizuri kabisa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ufupi, kodi hii ni kodi ya local, inatakiwa ikusanywe kule kwenye local level na sio kodi ya central level hii. Ukiipeleka kodi ya majengo kwenye central level unaharibu mpango mzima kwa sababu kodi hii inatakiwa ikusanywe kwenye mitaa. Kwa hiyo, napenda kuishauri Serikali ingeandaa mfumo mzuri kuzisimamia Halmashauri ili kwamba wale Wahasibu wa Halmashauri waende kwenye mitaa na zile mashine za EFD wakusanye ile kodi ya majengo kutoka kule kwenye local level sio kwenye central level huku kwenye TRA ambayo kwanza akienda tu pale mwananchi wa kawaida anaulizwa, una TIN, majina yako matatu, sijui mfumo wa nini, yaani TRA kwa kifupi haina uwezo mzuri wa kukusanya kodi ya majengo kama ilivyokuwa kwa Halmashauri, tume-prove failure kabisa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano sasa hivi ni miezi nane, miezi nane unajipanga vipi? Unajipanga mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, mpaka miezi nane hujakusanya hata senti tano? Wakati Halmashauri yenyewe ilikuwa ina uwezo wa kukusanya kati ya shilingi milioni 800 mpaka shilingi bilioni moja kwa mwezi, wewe unajipanga nini? Wamechukua ma-valuer wa Halmashauri kuwapeleka TRA, wamechukua mifumo kutoka kwenye Halmashauri, majengo mengi kwa asilimia kubwa yamethaminiwa, kwa nini mpaka sasa hivi hawakusanyi, ina maana wameshindwa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Bunge lako Tukufu lisimamie hii kodi irudi tena kwenye Halmashauri. Halmashauri zinakufa! Hii kodi ndiyo uti wa mgongo wa Halmashauri, Halmashauri zime-paralyze kwa sasa, hazina chochote kutokana na kuwanyang‟anya hii kodi yao na hiki ndiyo chanzo kikubwa cha mapato. OC zao kwa asilimia kubwa zilikuwa zinatoka kwenye kodi ya majengo. Kwa hiyo, naomba kabisa kwa miezi hii minane itoshe kutathmini kwamba TRA ni kama imefeli kukusanya kodi hii. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile nijielekeze kwenye kukopa zaidi ndani. Naishauri Serikali kwamba, ni vizuri tukatoka sasa kwenye wigo huu wa kutegemea mikopo ya ndani na tukaangalia kujenga mahusiano zaidi nje. Kukopa zaidi ndani, tuwaachie hawa sekta binafsi, lakini sisi kama Serikali tupunguze kukopa zaidi ndani, tukope nje ili tupate wigo wa kupata fedha za kigeni na kuja kuzisambaza ndani na uchumi uendelee kukua. Sisi kama Serikali ambao tuna uwezo wa kukopa nje kirahisi, tukiendelea kukopa ndani: Je, mwananchi mdogo atakakopa wapi? Kwa hiyo, tutaendelea kuudumaza uchumi wetu na hatutaweza kufikia lile lengo tulilojiwekea. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile niende kwenye mada ya ukuaji wa uchumi kutokumfikia mwananchi wa kawaida. Kwenye ukurasa wa saba ripoti ya Kamati ime-quote kabisa, “pato la mwananchi wa kawaida bado ni dogo sana na asilimia kubwa ya wananchi wetu wanaishi kwa kipato cha chini ya dola moja za Kimarekani.” Nimemsikia Mbunge mmoja hapa anakana kabisa, hivi kweli sisi tunaotegemewa na watoto, sijui na akina nani, hivi kweli tungekuwa tunaishi kwa dola moja tungeweza? Kwa hiyo, ina maana unapingana na ripoti ya Kamati? Sijamwelewa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaishi chini ya dola moja kwa siku kwa sababu tu, sisi kwa ujamaa tuliojengewa toka huko nyuma na Hayati Mwalimu Nyerere kwamba huyu mwingine akiwa hiki, tunasambaziana; lakini ni ukweli kabisa tunaishi chini ya dola. Usibishe! Mheshimiwa Mbunge wewe tu kwa sababu tu maisha yako yako vizuri, uko hapa, lakini wananchi huko nje wanateseka. Sasa sisi tunaona tu uchumi unakua, unakuaje? Mbona hatuoni kwenye maisha halisi ya Mtanzania kwamba uchumi unakua! Sasa hizi taarifa tunazoambiwa kwamba uchumi unakua, unakua wapi?
Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokukua kwa uchumi kwenye level ya chini inasababishwa na Halmashauri zetu zinaposhindwa kusambaza ule utajiri chini ya wananchi wake kutokana na kuingiliwa, mara hivi; wakiendelea kukusanya vitu vyao, wanaingiliwa, mara hivi. Kwa sababu huwezi ukawa Serikali Kuu kule juu ukapata maisha ya Mtanzania halisi. Maisha ya Mtanzania halisi yanapatikana huku chini kwenye Halmashauri. Kwa hiyo, Halmashauri zipewe uwezo, zitungiwe sera. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kitu kikubwa cha kufanya, Serikali Kuu isimamie sera za kwenye Halmashauri. Siyo kuona kama, sasa hivi Halmashauri zime-perform kwa kiasi kikubwa kwenye chanzo hiki, inapora. Badala ya kubuni vyanzo vyao, wao wanatafuta tu kwamba chanzo hiki ipore iende kupeleka Serikali Kuu. Hii siyo sahihi. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, nijielekeze kwenye hoja ya wahisani kutokuleta pesa kwa wakati. Kwanza tujiulize, kwa nini wahisani washindwe kupeleka pesa kwa wakati kipindi hiki? Kama Serikali tufanye tathmini kwa nini mpaka leo wameleta tu asilimia 16 na wakati ilitakiwa walete 36? Kwa hiyo, tujiulize ni nini hasa? Kama wao walikuwa marafiki zetu wa karibu tu, lakini leo hawana hata sababu na ripoti ya Kamati inasema, hata wao hawakuambiwa sababu ni nini. Yaani hawana sababu zinazokwamisha. Sasa kwa nini hamna sababu? Inawezekana sababu zimejificha huko kwa ndani, lakini hamzisemi. Nadhani tujitathmini upya. Je, tuna mazingira rafiki na wenzetu? Kwa sababu sisi tumejifungia hapa kisiwa. Hatusafiri kwenda ku-interact huko nje, wafanyakazi wa Serikali wamekuwa blocked, hawaendi huko nje. Sasa hao wahisani, huo urafiki tunaujenga wapi?(Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi kweli kwenda kuomba kwa mwenzako si lazima kwanza uende wakuone ndio uende kuomba! Unaomba ukiwa hapa, utaweza? Hawa wahisani tujenge mazingira mazuri kule, internationally. Sisi Wabunge tusafiri tuka-interact kule, ili tukienda kule kwa Wabunge wenzetu, tunawaambia jamani sisi bwana wenzenu twafa huku. Hivi na hivi tuambieni. Eeeh, sisi hatuna huku hivi na hivi! Mahusiano Kimataifa ni madogo. Serikali hii ya Awamu ya Tano ijitafakari upya, tutoke. Wabunge wenyewe hapa hatusafiri; sasa kama hatusafiri tutaendaje kuomba kwa wenzetu? Utaomba vipi wewe usaidiwe huku wakati huendi kule kwa mwenzako.
Mheshimiwa Mwenyekiti, Kwa hiyo, tuangalie tena kwa nini hii misaada imekuwa midogo? Tutoke tuanzie na Mheshimiwa Rais, atoke; sisi wenyewe Waheshimiwa Wabunge tutoke, wafanyakazi wa Serikali watoke, wote; yaani isiwe ile kubana bana sijui kitu gani. Tutoke huko tukaombe! Sisi hatuwezi kujitegemea wenyewe hapa! Eeeh, tutoke, Mawaziri wenyewe watoke vilevile wakaangalie hata wenzao kule wanafanya nini kwenye Wizara zile. Tokeni hii misaada tuipate tena. Mbona mwanzoni huko ilikuwepo! (Kicheko/Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru kweli Mheshimiwa Rais Kikwete, alikuwa anatoka sana. Mbona mambo yalikuwa sawa! Eeh, tutoke. (Kicheko/Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye mambo ya ukame kuhusu chakula. Nakumbuka kabisa kwenye ndani ya Bunge lako hili, kuna baadhi ya Waheshimiwa Wabunge walilalamika kwamba mazao ya chakula yanaoza, hapa hapa ndani ya Bunge hili. Sikumbuki ni kikao kipi lakini akiwemo Mheshimiwa Keissy alikuwa analalamika kabisa; mazao yanaoza, hayanunuliwi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, hii NFRA haipewi fedha za kutosha kununua chakula cha kuhifadhi na ndiyo maana leo Waziri wa Chakula anasema Halmashauri 55 zina upungufu wa chakula lakini hazina njaa; hivi hiyo si ni lugha tu! Yaani upungufu wa chakula na njaa, maana yake nini? Eti hazina njaa, lakini zina upungufu wa chakula. Sasa ndiyo nini? Mimi sijaelewa hapo, labda niombe kufafanuliwa zaidi. (Kicheko/Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, naomba kabisa Serikali, sasa hivi tuendelee kuambiana ukweli kwamba hii mamlaka hii tumeiunda wenyewe, ipewe hela za kutosha inunue. Kama mahindi yapo Kibaigwa, basi yapelekwe Songea, yasambazwe kwenye magodauni yao ya mikoa ili hili janga la ukame na njaa lionekane kama linaweza kuepukwa, tujikidhi kwa mahitaji ya chakula kilichopo. Kwa mfano, kama hivi matetemeko, ingeku…
(Hapa kengele ililia kuashiria kwisha kwa muda wa mzungumzaji)
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 – Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia Wizara hii ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa niseme ardhi toka dunia iumbwe haiongezeki, lakini watu wanaongezeka, shughuli za binadamu zinaongezeka, kwa hiyo angalia adha wanayoipata wafanyakazi wa ardhi au wasimamizi wa ardhi kwamba unapewa usimamie jukumu ambalo demand yake ipo juu lakini ongezeko lake haliongezeki, kwa hiyo wanapata tabu sana.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niseme kabisa tusiwaangalie wafanyakazi wa sekta ya ardhi kwa negative way kama tunavyowaangalia sasa hivi, kwamba wanaonekana ni majambazi, ni wanyang’anyi na kila kitu siyo kweli, tuwaangalie kwa mtazamo ambao wanafanya kazi kwa juhudi kabisa na ndiyo maana wanamwezesha Mheshimiwa Waziri ku–perfom katika Wizara hii.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa napenda kumpongeza Mheshimiwa Waziri amefanya mambo mazuri kabisa lakini kwa kusaidiwa na timu ambayo ni kali, anayo timu nzuri sana. Kwanza kabisa tukianza na Naibu Katibu Mkuu, Dkt. Moses Mpogole, huyo ni Mwalimu wangu sina tatizo na utalaam wake, yupo vizuri sana.

Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile analo gwiji wa Uthamini, Dada yangu Ndugu Evelyn Mgasha yupo vizuri. Pia anaye Kamishna ambaye ni makini Mary Makondo Mheshimiwa Waziri ana timu nzuri akianzisha kipenga mpira anaupiga huku hadi huku, hakuna mgogoro wowote. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri arasimishe, apime na kupanga amalize mgogoro hakuna kitu kingine hapa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee suala la maslahi duni ya Wafanyakazi wa Umma. Wafanyakazi wa Umma kwa kweli wana maslahi ambayo hayaeleweki, hawapandishwi madaraja, maslahi yao duni, kwanza kabisa ukiangalia hasa hawa wafanyakazi wa ardhi mnawasakama hapa bure, wafanyakazi hawa wana mazingira magumu sana. Ukiangalia vitendea kazi hawana, unakuta Idara nzima ina gari moja, huyo Afisa Ardhi ataendaje kukagua kiwanja ili aweze kuthibitisha kwamba hiki kiwanja mchoro huu ni sahihi au la!

Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile hawana hata kompyuta wala nini ya kuweza kusema kwamba hii itawasaidia wao katika kazi zao. Kwa hiyo mazingira yao ni duni, hakuna mbadala, mishahara yao ni midogo. Ukiangalia sekta ya ardhi, hivi mtu unampa akutunzie bilioni moja, kitu cha thamani halafu unamwambia mshahara wake laki mbili, laki tatu, huyu mtu si unamtia kwenye majaribu. Kwa hiyo, hapa ndiyo maana mnawaangalia kwenye mazingira ambayo ni wanyang’anyi, siyo kweli. Waandalieni mazingira wafanye kazi, watumishi wa ardhi wana mazingira mabovu. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye uhaba wa fedha, Wizara hii pamoja na kwamba Mheshimiwa Waziri amejipamba hapa, anayo hela sijui nini, lakini nikisoma kwamba bajeti ya 2016/2017 aliidhinishiwa bilioni 61 lakini zilizomfikia mpaka Januari ni bilioni 28 tu. Sasa nashindwa kuelewa kwamba je, wamtengee fedha kwa sababu anakusanya sana kwenye kodi, kwenye nini, makusanyo yake siyo mabaya, lakini mbona haletewi hela kwa wakati, yaani hana hela hapa zinazoeleweka. Shilingi bilioni 28 kati ya 61 anafanyaje kazi? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi mingi ya maendeleo kutegemea fedha za nje, kwanza twende kwenye ule mradi wa Land Tenure Support Program uliopo kwenye Wilaya za Malinyi na Ulanga. Mradi ule umetengewa bilioni tatu hela za ndani, bilioni 10 hela za nje, mpaka tunaenda kukagua ule mradi tunakuta kabisa hela za ndani kati ya bilioni tatu zimepelekwa milioni 400 tu na fedha za nje kati ya bilioni 10 zimepelekwa bilioni 3.4, sasa kama kweli urasimishaji ni tatizo la kuondoa migogoro, kama hiyo miradi haipelekewi fedha kwa wakati na uhaba wa fedha unaoikumba, tunamalizaje hiyo migogoro? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee kwenye Mabaraza ya Ardhi. Mabaraza ya Ardhi haya sheria yake imepitwa na wakati, tunaomba Mheshimiwa Waziri alete hapa sheria tena kwa sababu mabaraza haya yanasema kwamba yasiongelee mali ambayo inapita milioni hamsini, kwa Mabaraza ya Wilaya lakini Mabaraza ya Kata wanasema yasiongelee kitu chenye thamani inayozidi milioni tatu, sasa eneo kama la Dar es Salaam, nyumba ya milioni 50 unaipata wapi?

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maana hiyo, hali hii inasababisha mlundikano mkubwa kwenye Mahakama hizi za Ardhi, Mahakama Kuu tu, haya Mabaraza yamekuwa kama mapambo kwa sasa, hii sheria yake imepitwa na wakati, tunaomba Mheshimiwa Waziri ailete hapa Bungeni tena. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile niongelee kwenye miradi ya ujasiriamali; kuondoa hii migogoro ya ardhi Mheshimiwa Waziri lazima apime na kupanga ardhi. Kwa ufinyu wa bajeti kama ninavyouona hapa ina maana kupima kama kupima Mheshimiwa Waziri hataweza gharama ni kubwa, kurasimisha pia itakuwa ni jibu lake sahihi. Kwa hiyo, kama ndiyo hivyo basi, huu urasimishaji kwenye hii miradi iliyoanza usiende kwa kusuasua kama ilivyo.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri ameutaja hapa mradi wa Kimara, lakini mradi ule unaenda kwa kusuasua sana. Mimi mwenyewe natembelea pale mara kadhaa, mradi ule watu wale hawana magari ya kwenda site, hawana mafuta, hawana beacons, wale wafanyakazi hawajalipwa, wengine hata vibarua wameshasusa kwenda hata site. Mheshimiwa Waziri ananiambia kwamba mradi huu unaendelea vizuri, naomba tu autembelee au kama vipi tuongozane twende tukautembelee, kwa sababu naona anaupamba bure wakati mradi huu umekwama, naomba twende tukatembelee. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niongelee, Tume ya umiliki wa ardhi, ile Tume ya kupanga ardhi. Tume ya Matumizi Bora ya Ardhi ni Tume ambayo nayo inatakiwa iwekwe kipaumbele lakini mpaka sasa toka mwaka jana Tume hii inapangiwa pesa ndogo sana, sielewi kama hawaitaki, kama hawaitaki basi waifute tuelewe. Sasa mbona wanaipangia bilioni mbili, bilioni mbili watafanya nini hawa? Kama hii Tume ingeshirikiana na Wizara hii vizuri, ungekuwa ni mwarobaini wa hili tatizo, migogoro yote ingekwisha na tungeelewa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee pia mambo ya kodi ya ardhi, kodi ya ardhi inavyoonekana kwenye Wizara hii ndiyo uti wa mgongo wa maduhuli yote, lakini hiyo kodi ya ardhi inapatikana wapi kama eneo halijapimwa na kupangwa? Naomba kabisa Mheshimiwa Waziri urasimishaji huo apange hela nyingi apeleke huko ili aweze kupata kodi ya ardhi, asing’ang’anie kutoza kwenye maeneo yasiyopimwa, anakiuka Sheria ya Ardhi ya mwaka 1999 Na. (5) na (4), huwezi kutoza kodi kwenye maeneo ambayo hayajapimwa, atakuwa anatoza kwa kitu gani?

Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri atueleze kabisa akihitimisha kwamba anavyotuambia kwamba anatoza kodi kwenye maeneo yasiyopimwa kivipi? Wale watu hawana nyaraka kwanza anajuaje, kwa sababu kodi ya ardhi ni Mthamini anathamini lile eneo, akishathamini ndiyo anakwambia kwamba hili eneo kulingana na location yake basi inatakiwa itozwe kodi kiasi fulani. Sasa hapo ananiambia kwamba anatoza kodi kwenye maeneo ambayo hayajapimwa kwa vipi?

Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri asikwepe jukumu lake, apime, apange, arasimishe akiona vipi mambo yamemwendea vibaya aombe hela hata huko nje, kama hivi anavyotegemea hela za nje halafu yeye mwenyewe za ndani amebana, sasa sijui itakuwaje! (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niongelee mambo ya uthamini, kuna Mbunge mmoja hapa alikuwa anasema kabisa mambo ya uthamini, ooh, Valuers ni wadanganyifu, sijui kwenye mali ya bilioni moja anasema milioni mbili. Hao siyo Wathamini waliosoma Chuo cha Ardhi, hao watakuwa ni Valuers wa mtaani anawajua yeye huyo Mbunge, Valuers makanjanja na Valuers ambao wamesoma Chuo cha Ardhi hawawezi kuongea udanganyifu, wao wanatumia opinion yao wanatumia kanuni, sheria na taratibu walizofundishwa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Valuers ni watu waliosoma muda mrefu, hawawezi kufanya cheating za hovyo, yeye aangalie vizuri huyo aliyethamini mali ya bilioni moja kuja kuirudisha milioni mbili, amuulize vizuri alitoka wapi, inawezekana hao ndiyo vishoka kwenye hiyo taaluma.

Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi siamini kabisa kwamba Valuers aliyefundishwa na Walimu makini na Walimu wenyewe mnawaona walivyo makini mpaka wameenda kumteua Naibu Katibu Mkuu kule na wameona umakini wake anaouonesha leo aende akamfundishe Valuer anaye-cheat haiwezekani! Huyo siyo Valuer aliyefundishwa Chuo cha Ardhi ni kanjanja sijui alipotoka ni wapi mpaka akakutana naye. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa niendelee kusema ukosefu wa wataalam au upungufu wa wafanyakazi kwenye hii Wizara ya Ardhi au kwenye sekta ya ardhi. Kwa kweli mpaka sasa kuna upungufu mkubwa wa wafanyakazi kwenye sekta ya ardhi, zaidi ya asilimia 70 kuna upungufu, wafanyakazi waliopo ni wachache sana, sasa hivi unakuta Afisa Ardhi mmoja anafanya kazi za Maafisa Ardhi 10 mpaka 20, mtu mmoja, halafu bado mnamsonga na maneno, bado sijui mwizi, siju nini, bado mshahara wake mdogo, hana over time, naomba mtoe kibali cha kuajiri.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante.
Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2016 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 na Mapendekezo ya Serikali kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante kwa kunipa nafasi. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na uhai. Vile vile napenda kuchangia hii bajeti kuu ya Serikali.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nijielekeze kwenye hoja. Naanza kwa kusema kwamba nimewasikia Waheshimiwa Wabunge mbalimbali wakisema kwamba ninyi Wapinzani huwa ni watu wa kupinga tu. Siyo kweli, sisi Wapinzani hatupingi kila kitu ila pale ambapo tunaona kabisa Serikali haitendi sawa, tunashauri. Hiyo ndiyo kazi yetu, kusimamia na kuishauri Serikali. Kwa hiyo, siyo kila kitu tunapinga ila tunapinga kile ambacho tunaona hakiendi sawa. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile msituangalie kwenye ile negative way kwamba Wapinzani hawa; sisi ni kioo chenu ninyi watawala. Wapinzani ni kioo cha Mtawala. Sasa kama utaona kabisa kwamba kioo kinakwambia hapa bwana hujapaka mafuta, halafu bado unabisha kwamba aah, nitakwenda hivyo hivyo, utachekesha. Kwa hiyo, lazima ukiheshimu kikoo chako. Kwa hiyo, Upinzani ni kioo na lazima mkubali kama Watawala, sisi ni vioo vyenu, lazima tuseme pale mnapokosea na mnapofanya sahihi, tunasema kwamba mmefanya sahihi. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nizungumzie bajeti hii kwenye maslahi ya wafanyakazi. Nikiangalia Tanzania tuna makundi makuu mawili, au manne; kuna wafanyakazi, wakulima, wafanyabiashara na wawekezaji. Nikiangalia hii bajeti, imewataja wakulima. Ukiangalia kwenye tozo zao wamepunguziwa tukaenda sawa. Wafanyabiashara nao wametajwa, kodi zao nyingi nazo zimeguswa. Wawekezaji nao wametajwa vile vile. Je, mfanyakazi katajwa wapi? Mshahara wake umeongezewa wapi? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, mfanyakazi huyu sijaona hata sehemu moja mmesema kwamba mnamwangalia kwenye maslahi yake kama hizo posho mbalimbali; au basi hata kama hiki anachostahili kuongezewa mshahara; imepita Mei mosi hapa juzi hatujaona increment yoyote ya mshahara. Tukasema basi bajeti kuu hii tuiangalie labda mtawaongezea wafanyakazi mshahara, hakuna. Vile vile wafanyakazi basi kama hamtaki kuwaongezea mshahara, basi waangalieni makato yao. Bado makato ya wafanyakazi ni makubwa, kuna Pay as You Earn ambayo hiyo ni tatizo. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, income tax inasumbua sana. Sisi wenyewe Waheshimiwa Wabunge hapa tunakatwa asilimia 30. Tunalipa kodi kweli kweli, lakini ukiangalia mfanyakazi wa umma naye ana ile two digit sasa hivi. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, kilio cha hawa wafanyakazi hata ukiwasikiliza kwenye vikao vyao ni hii Pay as You Earn kuja kwenye single digit,mnaichukuliaje kama Serikali? Mheshimiwa Waziri, wewe ulikuwa mfanyakazi, usisahau ulikotoka. Wangalie wenzio! Dada yangu Mheshimiwa Angellah vile vile mshauri Mheshimiwa Rais vizuri, awaangalie wafanyakazi hawa, maana yake ni tatizo. Yaani mfanyakazi sasa hivi anajiona kama ni tatizo kufanya kazi. Anaona kama vile yeye ni mtu ambaye anachukuliwa sijui vipi. Watu wote mnawaangalia, lakini bado mfanyakazi anaonekana sijui kitu gani?

Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee kuhusu wafanyabiashara wadogo. Wafanyabiashara wadogo mmesema kwamba mtawatambua. Kwanza napongeza kwa kuwatambua na kuwapa vitambulisho. Hiyo italeta faida gani? Itawafanya hata waende benki kirahisi; lakini unamtambuaje kama hana ardhi; kama hujamtengea eneo? Hivi unamtambua halafu atembee barabarani? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, Dar es Salaam sisi tuna tatizo kubwa sana la wafanyabiashara wadogo wadogo, hawana maeneo sahihi. Basi mtambue, mweke sehemu sahihi pia. Unamtambua halafu anazungukazunguka! Leo yuko Tandika, akigeuka huku, kwenye miji yote mikubwa tatizo ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Kama mnataka kweli mwatambue walipe kodi, basi waandalieni na mazingira sahihi. Kwa hiyo, waandalieni mazingira sahihi waweze kufanya kazi zao kama walivyo wafanyakazi wengine.

Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye kodi ya majengo. Kodi ya majengo Mheshimiwa Waziri umeisema. Kuna kodi ya majengo na mabango. Kwanza niseme kabisa, kwa kuchukua kodi hii kwanza kabisa mmepoteza ile zana ya D by D, japo hapa Waziri wa TAMISEMI anatuambia kabisa, mimi ni muumini wa D by D. Basi afanye kwa vitendo! Siyo D by D anaangalia Halmashauri zinanyang’anywa hata bajeti zao saa hizi zimefurugika. Kwa sababu hii kodi ya mabango ilikuwa kwenye bajeti zao. Kwa hiyo, saa hivi ina maana tutavuruga? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme hivi, kuchukua kodi ya majengo au kodi ya mabango kwenda Serikali Kuu linaweza lisiwe kosa, lakini sasa mngewaachia kule kule. System nzima ya ukusanyaji ingekuwa Halmashauri. Kwa maana wao wenyewe wangekuwa na data na TRA ingekuwa na data. Ninachomshauri Mheshimiwa Waziri, aanzishe Kitengo cha TRA ndani ya Halmshauri zote. Angalau achukue wale wafanyakazi wawili wa TRA waje kwenye Halmashauri wao wenyewe wafanye ile collective responsibility, lakini kazi ya kwenda site, kazi ya kukusanya data, kazi ya kuthamini majengo yote, waachie Halmashauri. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maana hapa amesema mwenyewe eti nyumba zote atazi-charge kwa flat rate. Ghorofa itakuwa Sh.50,000/=-, nyumba za kawaida Sh.10,000/=. Kwanza kuna ile Urban Authority (Rating) Act ya mwaka 1983. Sijui ameisoma vipi? Sijui inaenda kuwa accommodated wapi? Kwa sababu ile inasema hivi, nyumba yoyote inayochajiwa kodi ni ile nyumba iliyojengwa kwa permanent material au material haya ya muda ambayo ni ya tofali na bati.

Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa unaponiambia kama huko sijui Chunya au Mbozi huko kwenye Halmashauri hizo za huko ndani; na ile ni Urban Rating inaitwa hivyo; kwa hiyo, kwanza ni kodi ya Mijini. Sasa unaposema kila nyumba Sh.10,000/= mimi sijaelewa. Mpaka hapo labda Mheshimiwa Waziri anitolee ufafanuni akija kuhitimisha. Ana-charge nyumba za udongo? Nyumba za undogo anazi-charge vipi?

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Waziri asikwepe jukumu lake, yaani hawezi ku-charge kwa flat rate. Kwanza anaikosesha mapato Serikali. Lazima ufanye uthamini. Uta-charge vipi wewe flat rate? Ghorofa kumi utai- charge vipi Sh.50,000/=? Ghorofa moja uta-charge vipi kwa Sh.50,000/=? Au ata-classify vipi? Sisi atueleze akimaliza hapa, hii flat rate anaifanyaje? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, ninachomshauri Mheshimiwa Waziri, apeleke watu wa TRA kwa uchache wao, kwa sababu hawana manpower ya kwenda kila Halmashauri, hawana! Wanachofanya sasa hivi, wanachukua wale wafanyakazi wa Halmashauri wachache wanawapeleka kule. Halmashauri ina manpower, ina Balozi wa Nyumba Kumi, ina Mwenyekiti, ina Mtendaji wa Mtaa. Kwa hiyo, cha kufanya, wale ni watoto wake awalee. Wapelekwe hao watu wa TRA kwenye kitengo maalum kwenye Halmshauri pale, kila Halmashauri wawepo. Kwa hiyo, wao wataangalia ile collection inavyoenda na hao Halmashauri nao watakuwa na data.

Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye road license. Sisi kwa kweli kilio chetu kilikuwa ni madeni makubwa wanayolimbikiziwa wananchi. Kwa hiyo, tuipongeze Serikali kwa kusikia hilo. Kweli mmefuta, lakini sasa hii 40 mwiangalie tena kwa mapana. Tatizo kubwa bado ni maji. Tatizo la maji bado linatafuta, yaani Tanzania nzima ni issue kwa kweli! Basi kama ndiyo hivyo, hii 40 mchukue asilimia 20 mpeleke kwenye maji. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile naomba kodi hii pia nami niungane na wenzangu isiwekwe kwenye mafuta ya taa, iwekwe kwenye tu kwenye vyombo vya moto. Mafuta ya taa yanatumika kwenye chombo cha moto? Unaweza kuweka kwenye gari! Hii kodi ilikuwa ni kodi ya barabara. Sasa kibatari hakiko barabarani. Mafuta ya taa msiyaingize kwenye kodi hii. Kodi hii iwekeni kwenye diesel na mafuta ya petrol peke yake. Vile vile hiyo Sh.40/= basi mwiangalie na mambo ya maji mnayaingizaje hapo? Kwa sababu hiyo nayo ni huduma sahihi na inatakiwa pia ipewe kipaumbele.

Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kitu kingine, mmeangalia tu kodi ya majengo, lakini kuna kodi zinazopotea nyingi sana. Kwa mfano, kodi ya ardhi ni chanzo kikubwa mno ambacho kinaweza kikaendesha Serikali nzima hii bila ya kutegemea Wizara nyingine yoyote. Inaendesha Wizara zote; lakini hampangi, hampimi. Hebu wekeni mkakati kabisa wa kupima, kupanga na kuthaminisha ili mpate zile kodi zilizo sahihi. Tukiweza kupata hata asilimia 50 kabisa ya ardhi iliyopimwa hapa, tuaongea mambo mengine, maana ardhi nayo ni madini. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mlivyosikia kwenye madini, ushauri wetu mkausikiliza mkafanya, naamini kwamba na Mheshimiwa Rais naye atalisikiliza vile vile. Lazima atafute hela apange na apime. Haya nayo ni madini yanayopotea, kwa sababu ardhi kubwa hailipiwi, ardhi haieleweki, ugomvi kila siku, inapoteza mapato ya Serikali. Pimeni, mpange ili mweze kupata mapato. Ahsante.
Muswada wa Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini wa Mwaka 2016
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante sana, kwanza kabisa napenda kuishukuru Serikali kwa kuona uzito wa jambo hili la tatizo la uthamini katika nchi yetu. Kwanza ni-declare interest, mimi ni mthamini na mwenye usajili wa kudumu. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nirudi kwenye kuchangia muswada. Kwanza napenda kuipongeza Serikali kwa kuona kwamba hili tatizo limekuwa ni kubwa na linaipotezea Serikali mapato na linafanya wananchi kuwa katika hali mbaya kutokana na mali zao kuthaminiwa aidha kwa kutokukidhi viwango au kuthaminiwa kwa wathamini ambao hawana uhakika au siyo wanataaluma hiyo. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, pili, kabisa nampongeza Mheshimiwa Waziri na wafanyakazi akiwemo Chief Valuer kwa kumshauri Waziri kwa ushauri wake wa kitaalamu na kuuleta huu muswada Bungeni. Faida za muswada huu ni nyingi kwa kweli. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa muswada huu utaongeza mapato ya Serikali kwa maana valuation nyingi zilikuwa zinafanyika chini ya kiwango, hivyo Serikali ilikuwa inapoteza mapato makubwa kwa uthamini. Kwa mfano, kukadiria kodi ya majengo, kukadiria land rent au kodi ya ardhi. Kwa sababu Wathamini wengi hawakuwa na ile sheria ambayo inayoeleweka, kwa hiyo, walikuwa wakijichomeka kwenye sheria mbalimbali ambazo hazikuwa zinakidhi hivyo viwango.
Vilevile sheria hii itawaondoa wananchi kwenye mateso makubwa ya fidia ambayo imekuwa ni tatizo kubwa hasa katika sekta yetu hii ya ardhi. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile itahamasisha uwekezaji, kwa sababu wawekezaji watakuwa tayari wana ile kanzi data ya ardhi ya kila eneo katika Tanzania. Kwa hiyo, anapokuja hapa, anaelewa kabisa kwamba nikitaka kuchukua shamba labda Kilombero au nikitaka kuchukua eneo labda Dar es Salaam, nitalipa kiasi gani? Ni kwamba tu kwenda kwenye Ofisi ya Mthamini Mkuu wa Serikali na atazikuta hizo kanzi data zote. Kwa hiyo, hayo ni mafanikio ya huu muswada na faida kama Waheshimiwa Wabunge tutaupitisha. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na faida zote hizo, kuna vipengele vya kuweza kurekebisha. Kwa mfano, kipengele cha 28, Usajili wa Wathamini, pamoja na section 26(2). Sifa alizotajwa kwenye 26(2) ni sawa kabisa lakini 28(b) inasema kwamba Mthamini awe na uzoefu au afanye kazi chini ya Mthamini aliyesajiliwa kwa muda wa miaka mitatu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyeti wa taaluma hii na kwa upungufu wa Wathamini uliopo kwa sasa, nasema kwamba miaka mitatu ni mingi, haina sababu ya kuwa chini ya Mthamini au chini ya mafunzo ya huyo Mthamini kwa muda wa miaka mitatu. Kwa sababu mkumbuke huyu mtu tayari ana degree ambayo amechukua kwa miaka minne. Sasa kwa nini tena akae chini ya mtu kwa miaka mitatu apate uzoefu halafu ndiyo asajiliwe? (Makofi)
Mheshimiwa MWenyekiti, kwa kufanya hivyo, tutaweka urasimu wa kuwasajili hawa Wathamini. Mheshimiwa Waziri mwenyewe ni shahidi, kuna Wilaya nyingi sasa hivi hazina Mthamini kabisa. Kazi za Wathamini zinafanywa tu na watu wengine ambao sio wataalam wa taaluma hii kwa sababu ya upungufu uliopo. Sasa tukiweka hii asome miaka minne, akae tena chini ya mtu miaka mitatu, yaani tutaona kabisa hatutaweza kwenda haraka kwa kasi hii ya uthamini ambao unaotakiwa katika taifa letu. Kwa hiyo, napendekeza uwe mwaka mmoja badala ya miaka miwili. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile niende kwenye section 52 kuhusu ukomo wa uthamini. Section 52(2) inasema kwamba uthamini huu wa fidia uwe miaka mitatu, lakini vilevile ukisaidiwa na section 52(4), ya amendment inasema kwamba huo uthamini wa fidia, naomba ni-quote; “A person or an entity which fails to effect prompt payment of compensation shall, in addition to the principal sum, be liable to pay interest to be chargeable at the average percentage rate of interest offered by commercial banks on fixed deposit until such compensation is paid.”
Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema kwamba miaka mitatu ni mingi sana kwa uthamini huu wa fidia, kwa sababu huu muswada unatakiwa zaidi uwasaidie au umekuja kukomboa wananchi juu ya fidia, lakini kama tutaweka miaka mitatu, tunarudi kule kule.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, itakuwa yaani ni kelele zile zile, tutakuwa tumebadilisha tu muziki. Kwa sababu kelele nyingi, hata Mheshimiwa Waziri mwenyewe hapa atakuwa ni shahidi kwamba kwenye ofisi yake malalamiko anayopokea kwa siku, asilimia 80 yanakuwa ni ya fidia. Sasa kama tutasema kwamba miaka mitatu halafu tu iongezeke tu hii interest ya fixed deposit, hiyo naona haitakuwa sahihi. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nyumba yenyewe ukumbuke kifungu cha 53(3) inasema hivi, once tu valuation itakapofanyika huyu mtu hataruhusiwa ku-add chochote wala kuongeza chochote kwenye jengo lake au kwenye ardhi yake. Sasa unapoendelea kuchelewa kumlipa kwa miaka mitatu, hiyo nyumba si itakuwa imeanguka? Maana haruhusiwi kufanya modification yoyote, anapigwa stop order toka pale valuation inapokuwa affected.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nashauri kwamba badala ya miaka mitatu, iwe mwaka mmoja halafu valuation inaenda kwenye yearly basis ambao ni financially. Sasa kama tunai-term financially ya Commercial Bank kwa nini isiwe kwenye mwaka mmoja, iwe kwenye fixed deposit wanayosema ya Commercial Bank?
Mheshimiwa MWenyekiti, vilevile niende kwenye kipengele cha muundo wa Bodi, section 13. Wajumbe wa Bodi wameorodheshwa pale, lakini kwenye schedule of amendment imesema kwamba itazingatia gender. Kwenye wale Wajumbe tisa na gender itakuwemo. Ni 13(4), naomba ninukuu: “In appointing members of the Board under this section (1), the Minister shall consider skills, experience and gender presentation.” Naomba kwanza itaje uwiano, kwamba wanawake watakuwa wangapi na wanaume watakuwa wangapi katika hawa Wajumbe wa Bodi, kwa maana wanawake nao wana taaluma, experience na huo uzoefu. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napendekeza iwe ya ratio ya 5:4. Kwa hiyo, kama wanaume watakuwa watano, basi wanawake wawe wanne. Kwa hiyo, hata Mheshimiwa Waziri anavyowa-appoint hao watu ni lazima a-consider hiyo gender. Tukiendelea tu kusema tuta-consider gender, kuna hatari hapa ya kuajiri wanaume, yaani ku-appoint wanaume watupu.
Kwa hiyo, lazima iseme uwiano wa gender inakuwaje katika hiyo section ya 13 ya muundo wa Bodi, ituambie kabisa. Kama huyo Mjumbe ni Mwanasheria, labda atakayetoka kwa Mwanasheria Mkuu, aseme kama atakayetoka labda kwa Chief Valuer atakuwa nani? Kwa hiyo, uwiano usemwe kabisa, siyo tu useme gender, hapana. Hiyo gender iwe ngapi kwa ngapi? Kwa hiyo, nilikuwa nashauri iwe 5:4. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile napenda niende kwenye kifungu cha 49, madhumuni mbalimbali ya kufanya uthamini. Tukija kwenye kifungu cha 52(6) wanasema kwamba hizo purpose nyingine zilizotajwa kwenye kifungu cha 49 ni kwamba kumetajwa hapa uthamini wa rating, uthamini wa capital gain, uthamini wa bima, uthamini wa kodi ya ardhi, lakini anasema kwamba ukomo wa uthamini huo atasema Mheshimiwa Waziri kwenye kanuni.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu utajwe kwenye sheria kwa sababu tukisema kwamba atasema Waziri kwenye kanuni, leo anaweza akawa kama hivyo Mheshimiwa Lukuvi, siku nyingine atakuwa mwingine yeyote. Kwa hiyo, naomba hii sheria itaje kabisa ukomo wa valuation, kama ni mwaka mmoja iwe kwa valuation zote; ziwe za fidia, ziwe za bima, kodi ya ardhi, kodi ya majengo, zote zitajwe hapa kwenye sheria kwamba ziwe mwaka mmoja, yaani ziwe yearly basis; siyo ziseme kwamba itakuwa kulingana na kanuni, ziseme kabisa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile niongelee tena section 8(2) kuhusu uteuzi wa Wathamini Wasaidizi. Uteuzi wa hawa Wathamini Wasaidizi, naomba niungane na wenzangu kwamba uzoefu wa miaka 10 uliotajwa kwenye section 5(2) cha kwamba lazima awe na master‟s degree, lazima uzoefu wa miaka kumi, naona kabisa hii itanyima fursa ya hawa vijana na watu watazeeka bado hawajawa appointed; na kuna hatari hapa ya kuteua wazee tu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa vijana hawatakuwepo, kwa maana mtu anasoma zaidi ya miaka 21 kwanza, degree yenyewe miaka minne, masters miaka mitatu, halafu tena akae tena chini ya uangalizi wa mtu ili asajiliwe, miaka mitatu, halafu tena anakuja kuwa na uzoefu, miaka kumi. Ukijumlisha toka aanze kusoma huyu mtu kwenye taaluma, mpaka aje kuwa na sifa za kuwa appointed kama Mthamini Msaidizi tunakuwa na miaka 21.
Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo ukijumlisha na ile ya kusoma ina maana tutakuwa tuna-appoint watu kuanzia miaka 55 na kuendelea. Kwa hiyo, hapa tutakuwa tunafanya tu leo Mthamini Msaidizi atateuliwa leo, baada ya miaka minne atastaafu. Atateuliwa kesho, miaka minne atastaafu, maana watakuwa wazee watupu hapa, vijana watakuwa hawapo.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, napendekeza iwe miaka mitano. Naungana na wenzangu waliokuwa wamechangia mwanzo kwamba miaka mitano inatosha kabisa kwa huyu Mthamini Msaidizi kuteuliwa kama Mthamini Mkuu. Ahsante.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, ahsante sana. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia napenda kushukuru Chama changu kwa kunipa jukumu hili kubwa, ni makini chenye maamuzi makini. Vilevile nikushukuru wewe Spika kwa kuliongoza Bunge lako kwa umakini kabisa wa hali ya juu. Nimshukuru Waziri wa Wizara hii mwenye dhamana kubwa na majukumu mengi, hongera sana Mheshimiwa Waziri. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, nianze kuchangia hoja kwa kuishauri Serikali. Kwanza kabisa, naomba nijikite kwenye vifo vya akinamama wajawazito, hili ni tatizo kubwa sana. Akina mama 42 kwa siku ni watu wengi mno, hiyo inatutisha hata sisi wanawake wenyewe katika kutimiza hilo jukumu zito. Maana tunaona sasa uzazi ni probability, kujifungua ni tatizo na linaweza kupelekea maisha yetu kuwa hatarini. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, namwomba Mheshimiwa Waziri atambue kwamba dhamana aliyopewa, Mheshimiwa Rais hakukosea kumchagua yeye mwanamke makini kwa maana anajua kabisa uchungu huu mzito wa jambo hili. Kwa sababu aliona kabisa Mpango wa Maendeleo ulivyofeli kupunguza hivi vifo vya akinamama ndiyo maana akatafuta mwanamke makini kama Mheshimiwa Waziri. Vilevile hakukosea kumtafuta professional ambaye ni Mheshimiwa Dkt. Kigwangalla awe Naibu wako. Kwa hiyo, naomba mpambane kweli kweli kwenye hili tatizo la wajawazito, vifo ni vingi sana ukilinganisha na takwimu zilizopo. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, kwanza tujiulize vifo hivi vinatokana na nini, kuna mambo mengi. Kwanza siyo tu vifaa tiba, wataalam lakini vilevile kuna mambo ya mimba za utotoni. Mimba za utotoni pia ni tatizo kubwa kwa sababu ukienda kujifungua ukiwa chini ya umri wa miaka 18 pia ni tatizo. Kwa hiyo, tuangalie tena tatizo hili kubwa. Pamoja na mikataba mbalimbali mliyoingia lakini vilevile tuliangalie hili tatizo la mimba za utotoni.
Mheshimiwa Spika, lakini vilevile saa nyingine vifo hivi vinatokea kutokana na handling ya wale watumishi wa afya. Nashauri kwamba Waziri aendeshe semina za mara kwa mara kwa watumishi wa afya jinsi ya kuwa-handle hawa wajawazito, wawe na special care kweli kweli. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, katika kupunguza hivi vifo sijaona ikiongelewa mambo ya walemavu. Mwanamke mlemavu pia katika kujifungua anatakiwa umakini wa hali ya juu. Je, tuna hizo labour kwa ajili ya walemavu? Nashauri tuwe na vitanda special kwa ajili ya walemavu na labour special kwa wanawake walemavu kwa ajili ya kujifungua maana hilo pia ni tatizo. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, sasa nijikite kwenye ukatili wa kijinsia. Wengi wameongelea juu ya ukatili wa kijinsia na tumeongelea zaidi wanawake na watoto, lakini Wizara hii ni jinsia kwa ujumla. Naomba pia niongelee wanaume kwani nao wanafanyiwa sana ukatili wa kijinsia japo kwa idadi ndogo, lakini wao huwa hawana taratibu zile za kusema. Kiukweli wanaume wengi wanapigwa ila hawawezi kusimama hadharani wakasema kwamba tunapigwa kutokana na hizi sheria zetu za kiafrika, lakini wanapigwa na kufanyiwa mambo mengine mengi. Kwa hiyo, nimesimama pia kuwatetea wanaume pia na wao waangaliwe.
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, naomba pia nijikite kwenye vifaa tiba na dawa pia ni tatizo sana hasa tukiangalia katika zahanati na vituo vya afya. Vituo vya afya kwa kweli ni tatizo havina vifaa tiba kabisa na dawa pia ni tatizo huko kwenye hivyo vituo vya afya. Kwa mfano, kama Jiji la Dar es Salaam Serikali imejitahidi kujenga vituo vya afya na zahanati kwenye kata mbalimbali lakini ni majengo tu hayana vifaa tiba wala wataam. Namwomba Mheshimiwa Waziri katika ziara zake aangalie sana hivi vituo vya afya ili kupunguza msongamano uliopo Muhimbili, Mwananyamala, Temeke na hospitali zote za kikanda kama hizo za Bugando. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, niongelee huduma za madaktari bingwa. Huduma za madaktari bingwa mara nyingi unazipata kwenye referral hospital lakini huku kwenye vituo vya afya hakuna kabisa huduma za madaktari bingwa. Naona kingekuwepo kitu kama utaratibu maalum angalau daktari bingwa aweze kuzungukia hivi vituo vya afya hata kwa wiki mara moja. Kuwe na ratiba maalum ili mtu akitaka kumwona daktari bingwa basi asifikirie tu Muhimbili, Bugando au KCMC afikirie hata hivi vituo vya afya kwamba atakuja labda Alhamisi. Kwa hiyo, hizi huduma za madaktari bingwa ningeshauri zisambae zaidi kwenye vituo vya afya na zahanati. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, vilevile katika ukurasa wa 92 wa hotuba, Mheshimiwa Waziri ameongelea maendeleo ya watoto. Watoto katika Taifa letu kwa kweli wana matatizo mengi especially ya kiafya. Naomba katika sera uangalie jinsi ya kuweza kujenga Hospitali za Taifa za Watoto pekee (National Children Hospital) nazo ziwe za awali mpaka referral kwa ajili ya kutibu watoto peke yake. Sambamba na vifo vya wajawazito lakini vifo vya watoto pia bado ni tatizo na tunatakiwa tuangalie kwa umakini sana. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, naomba niongelee Benki ya Wanawake. Benki ya Wanawake nayo ni tatizo kwa sababu iko zaidi mijini lakini hakuna wakala kama ilivyo hizi benki zingine za biashara, mfano Fahari Huduma kwa CRDB. Inatakiwa nayo iwe na huduma zake za kupeleka kwenye kata, mitaa na vijiji ili wanawake wengi wapate huduma za benki hii.
Mheshimiwa Spika, vilevile napenda kuongelea masuala ya utawala bora na hasa Wizara hii. Wizara hii inahudumia afya, wazee, watoto, kwa kweli ni Wizara ambayo ina majukumu mengi mno. Kwanza niwapongeze kweli kweli hawa Mawaziri wenye dhamana na namwomba Mheshimiwa Rais aiangalie tena hii Wizara yaani afya aiweke peke yake na hii jinsia angeiweka peke yake. Naona ameweka majukumu mazito mno halafu tena ukiangalia bajeti yenyewe nayo imeshuka kabisa. Ni vizuri Wizara hii ikajitegemea kwa maana ya Wizara ya Afya na ile jinsia ikawa sehemu yake. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo yote nijikite kwenye kuongelea magonjwa haya yasiyoambukiza kama moyo, kisukari, figo, haya yote yanasababishwa na utaratibu mbaya wa maisha tunayoishi. Kwa hiyo, napenda kuishauri Wizara kwamba, tuwe na siku maalum ya kufanya mazoezi kama ilivyo ya usafi yaani siku hiyo tunafanya mazoezi toka asubuhi hadi jioni ili watu wapate hamasa kwamba tusile na kukaa kwenye magari, tuwe ni watu wa kufanya mazoezi na kuangalia mwenendo mzima wa maisha utakuwaje. Sasa hivi tabia ya mazoezi haipo kabisa, watu wanakula, wanaingia kwenye gari au wanapanda pikipiki. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, niongelee vilevile maslahi ya watumishi wa Wizara ya Afya. Watumishi hawa kwa kweli ukiangalia Manesi na Madaktari saa nyingine wanaongea lugha chafu kwa sababu ya maslahi yao. Maana ukiangalia kwa mfano hospitali hizi za private hatuoni kule kama wanajibu hovyo kwa sababu wanalipwa mishahara mikubwa. Kwa hiyo, naomba Wizara pia iangalie maslahi ya hawa watu wa huduma ya afya, semina hizo waandae mara kwa mara na waangalie matatizo yao yanayowasibu. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, napenda pia kuongelea majukumu ya Maafisa Maendeleo ya Jamii. Maafisa hawa kwa kweli hawaangaliwi kama ilivyo kada nyingine. Mheshimiwa Waziri nakushauri uwatembelee hao Maafisa Maendeleo ya Jamii na uwaangalie. (Makofi)
Mheshimiwa Spika, ahsante.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante sana, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijaalia uhai na afya njema niweze kuchangia katika Wizara hii na pia napenda kukishukuru chama changu, Chama cha Wananchi CUF kwa kuniamini kunipa majukumu haya mazito. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile napenda kuishauri Serikali, kwanza na-declare interest kwamba mimi nilikuwa mfanyakazi wa ardhi na ni mtaalam wa ardhi pia. Napenda kuishauri Serikali juu ya kupima maeneo ya umma, maeneo ya umma kwa kiasi kikubwa yanavamiwa sana. Maeneo ya umma kama shule, zahanati, maeneo kama ya polisi, majeshi, hasa kwa Mkoa wa Dar es Salaam ni tatizo kubwa sana, wananchi wanaingilia maeneo haya kwa kasi kubwa sana kwa sababu hayana dermacation, hayana alama yoyote ambayo ya kueleza kwamba, hii shule inaishia hapa, kituo cha polisi kinaishia hapa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, naiomba Wizara ifanye mkakati mzito wa kuyatambua haya maeneo ya umma kwamba yawekewe alama mahsusi na yapate hatimiliki kabisa kuepuka migogoro hii ambayo ni mizito. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini vile vile niongelee upungufu wa wafanyakazi wa sekta ya ardhi. Kwa kweli wafanyakazi wa sekta ya ardhi ni wachache, yaani wachache mno na Waziri mwenyewe analitambua hilo. Kuna Wilaya nyingi sana hazina hawa wataalam wa ardhi kabisa. Yaani unakuta hizi kazi za ardhi zinafanywa na ma-layman ambao hawana utaalam wowote na hiyo inapelekea kutokuweka mikakati ya Serikali kwamba ukiangalia Chuo Kikuu ya Ardhi ni kimoja mpaka leo, toka mwaka 1961 chuo kikuu ni kimoja! Ma-graduates wanao graduate pale hawatoshi na hata vile vile ukiangalia uajiri, Serikali kuajiri hawa wafanyakazi wa sekta ya ardhi hawaajiri kwa kasi kubwa, bado hao hao wachache, wanaendelea kukaa mitaani miaka mitatu minne mpaka kuja kuajiriwa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, naomba Mheshimiwa Waziri waweke kipaumbele kwamba hawa watu waajiriwe sana na hivyo vyuo pia viongezeke, ikiwezekana tuwe na vyuo viwili vya ardhi, mpaka vitatu ili kuangalia hili tatizo kubwa la upungufu wa wafanyakazi hawa wa ardhi. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, nichangie kwenye migongano ya kisera, migogoro mingi inatokana pia na migongano ya kisera, kwa mfano unakuta kwamba ile kutoa hatimiliki kwenye eneo moja; labda Jiji linatoa hatimiliki, Halmashauri zinatoa hatimiliki lakini hiyo sasa hivi angalau imerekebishwa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile tunaangalia kuna migongano kama hii ya wakazi ya mabondeni. Wale wanawatuhumu kwamba wako mabondeni lakini wana hatimiliki wale, wana zile wanaita leseni za makazi ambao anayesaini ni Assistant Commissioner wa Halmashauri na unakuta zile leseni wamechukulia mikopo. Kwa hiyo, pale wameleta mgongano kati ya mwananchi na benki kwa kwenda kumvunjia lile eneo lake.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, kuna hiyo migongano ya kisera sana kwamba wanatoa zile hati lakini hawaangalii je, tunapotoa kuna uhalali wa kiasi gani? Ile ni hati halali na benki wanaitambua na Wizara wenyewe wanaitambua kwa maana ni Assistant Commissioner wa Halmashauri ndiye amesajili zile hati. Kwa hiyo, huo mgongano wa kisera unafanya kwamba kuleta mgogoro mkubwa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile niangalie tena Mabaraza ya Ardhi, Mabaraza haya ya Ardhi kweli yanaisaidia Wizara kwa kiasi cha kutosha lakini hayapo sehemu nyingi, yaani yapo tu kama hizi Halmashauri za mijini, wilaya za mijini lakini huko ukiangalia hizi za pembezoni kabisa haya Mabaraza ya Ardhi hayapo. Vile vile haya Mabaraza ya Ardhi, napenda kwamba waajiriwe wataalam hasa wa kuweza kuishauri Serikali na vile vile waangalie utaratibu mpya kwamba je, tunawezaje kuisimamia hiyo Serikali katika sekta ya ardhi. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nisemee fidia. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, fidia ni tatizo kubwa hasa katika Jiji la Dar es Salaam, fidia ni tatizo kubwa mno hasa tukiangalia katika miradi ya EPZ. Miradi ya EPZ unakuta uthamini umefanyika miaka 10 iliyopita, lakini mpaka leo wale wananchi bado bado hawajalipwa na zile nyumba zao wamepigwa stop order kila kitu. Sasa mnavyosema kwamba maeneo ya viwanda lazima yawepo, watafanyaje hiyo kazi ya kuweka miradi ya EPZ bila kumlipa mtu fidia?
Mheshimiwa Mwenyekiti, namwomba Mheshimiwa Waziri yaani afanye hiyo survey kubwa kwenye hawa watu ambao hawajalipwa fidia, kwa sababu sheria inasema kwamba fidia iwe full, fair and prompt lakini hiyo haifuatiliwi kabisa. Ndani ya miezi sita iwe imeshalipwa, lakini hamna mtu anayefuatilia na mgogoro mkubwa unakuwa kwenye hilo tatizo la fidia. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, nisemee pia juu ya land rent intention, Mheshimiwa Waziri tukichukua kwa mfano Halmashauri za Mkoa wa Dar es Salaam, Wizara wanapeleka tu ile 30 percent kama uwakala wa wale wanaokusanya lakini hawapeleki yaani 30 percent ya viwanja vyote kwa mfano wale walipa kodi wakubwa wanalipia Wizara ya Ardhi, hawaji kabisa kwenye Halmashauri. Sasa wanaporudisha ile 30 percent wanarudisha zile za uwakala tu ambazo Halmashauri wamekusanya, hawarudishi zile zote ambazo zinazostahili, kwa mfano, Halmashauri ya Kinondoni wairudishie majengo yote na viwanja vyote kwamba land rent yenu ni hii hapa mnayotakiwa kupata, sio tu waseme kwamba zile za uwakala tu ndiyo warudishe. Temeke wafanye hivyo hivyo na Ilala wafanye hivyo hivyo kwenye viwanja vyote. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, halafu vile vile niombe Mheshimiwa Waziri akija kuhitimisha atupe zile takwimu kwamba je, maana yake kwenye ukurasa wa 11 kwenye hotuba yake alisema kwamba bilioni nne amezirudisha kama land rent intention kwenye Halmashauri. Naomba atupe takwimu kwa sababu, najua kabisa yaani hizo asilimia kubwa hazirudi kama inavyostahili. Inawezekana kuna upungufu fulani wa hizi taarifa. Kwa hiyo, naomba akija kuhitimisha atuletee hizo takwimu alizokuwa amepeleka.
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile niongelee land bank. Mheshimiwa Waziri hawezi kufanya kazi bila kutenga maeneo wezeshi, lazimaauwe na maeneo ya ardhi hifadhi ambayo hata kama akija mwekezaji wasiende kumgombanisha kwa kumwambia tu nenda kule kijijini utaikuta ardhi au Wizara yenyewe inatoa tu mamlaka kwamba shamba hili hapa. Vile vile wamewapa mamlaka wale wanakijiji halafu vile vile wanaenda wanampeleka mwekezaji, hiyo migongano inatokea kutokana na kutokuwa na hiyo land bank, lakini ukiwa na land bank kama Wizara wanasema kabisa nenda sehemu fulani kawekeze hivi na hivi na wanampa hatimiliki wakisimamiwa na hiyo TIC.
Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini vile vile naomba niongelee mradi wa Kigamboni City. Kwa kweli ule mradi ni tatizo na unaweza ukawa ni jipu!
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
MWENYEKITI: Ahsante.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante sana kwa kunipa nafasi hii. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uhai, lakini vilevile naomba nichangie Wizara hii muhimu ambayo inagusa maisha ya Watanzania kwa kiasi kikubwa hasa wanawake na watoto.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nichangie kuhusu upungufu wa maji Jijini Dar es Salaam. Pamoja na jitihada za Serikali za kupanua Mtambo wa Ruvu chini na Ruvu juu lakini bado Jiji la Dar es Salaam lina uhaba mkubwa wa maji. Ninyi wenyewe Waheshimiwa Wabunge asilimia 90 ni Wakazi wa Dar es Salaam; nafikiri ninapoongea hilo, mnanielewa vizuri kabisa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna uhaba mkubwa wa maji na maji kuwa bidhaa adimu hasa katika maeneo ya pembezoni kama maeneo ya Makabe, Maramba Mawili, Msigani, Kiluvya, Kibamba, Msakuzi, Mabwepande, Bunju na mengineyo ya pembezoni. Yaani maji katika maeneo hayo ni bidhaa adimu mno! Lita 1,000 zinauzwa kati ya 20,000 mpaka 30,000 kwa ujazo wa tank la lita 1,000. Sasa mwananchi huyo ukipiga hesabu kwa mwezi anatumia kiasi gani?
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, naomba Mheshimiwa Waziri atakapokuja kuhitimisha atuambie huu mradi ambao alisema kwenye hotuba yake katika ukurasa wa 69 kwamba utagharimu Dola za Marekani milioni 32; atuambie utaanza lini na utakamilika lini? Kwa sababu Wananchi wa Dar es Salaam jamani wanateseka kwa kiasi kikubwa. Hivi mkoa mkubwa kama ule, maana yake unapoongelea Tanzania unaongelea Dar es Salaam; mpaka leo miaka 54 ya Uhuru kuongelea uhaba wa maji, kwa kweli ni tatizo kubwa na siyo vizuri. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile niongelee kuhusu upotevu wa maji. Upotevu wa maji katika Jiji la Dar es Salaam ni mkubwa mno kutokana na uchakavu wa miundombinu. Mabomba mengi yamechakaa, sasa Mheshimiwa Waziri anaposema upanuzi wa huu mtambo wa Ruvu Chini na Juu, obvious utaleta maji mengi sana Dar es Salaam lakini hujatuambia ukarabati mkubwa utakuwaje nao, kwa sababu siku ambayo ni ya maji Dar es Salaam, ni mafuriko. Barabara zote zinaharibika kutokana na uvujaji wa haya mabomba.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, naomba kabisa huu ukarabati wa miundombinu ufanyike kwa haraka. Vile vile ni wazi kwamba, ongezeko la maji safi kutokana na mradi huu mkubwa wa maji utaendana kabisa na wingi wa maji taka.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Waziri aangalie miundombinu ya majitaka, kwa sababu majitaka ni tatizo Dar es Salaam. Yaani kila unapopita ni mafuriko hasa katika maeneo ya Tandale, Hananasifu, Kinondoni, Tandika, huko ni hatari! Ndiyo inasababisha mlipuko wa magonjwa kama kipindupindu mara kwa mara. Mfumo wa Majitaka kwa kweli Dar es Salaam ni tatizo, naomba aliangalie. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile nijikite kwenye suala la maji mashuleni. Uhaba wa maji mashuleni katika Mkoa wa Dar es Salaam pia ni tatizo. Wanafunzi wetu wanahangaika mno, hasa shule za msingi, hawana maji kabisa. Kwa hiyo, naomba Mheshimiwa Waziri aangalie kama kuna uwezekano wa kuwatengenezea mfumo wa maji ya mvua kabla ya hii miradi ya kusambaza maji haijafika mashuleni.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano, haya maeneo ya pembezoni niliyotaja hapo mwanzo, mashuleni watoto hata maji ya kunywa hawana. Kwa hiyo, naomba kabla ya kuangalia hiyo miradi mikubwa ya kusambaza maji, lakini Mheshimiwa Waziri angeangalia mradi mbadala wa kuvuna yale maji ya mvua waweze kujengewa ma-tank, watoto waweze kunywa maji, wawe kwenye mazingira yaliyo sahihi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nikiangalia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri, kuna Taasisi za Serikali kuwa wadaiwa sugu. Wanadaiwa karibu shilingi bilioni 29, hili ni tatizo. Ukiangalia, siyo wananchi tu ambao hawalipi; hizi Taasisi za Serikali ndiyo zilitakiwa zioneshe mfano mzuri. Sasa Mheshimiwa Waziri wanamwangusha, kwa sababu kama anawapelekea maji halafu hawapili, yeye atafanyaje kazi? Naomba hii iwe mfano kabisa kwamba sisi kwanza tulipe, hizi Taasisi za Serikali ziwe mfano wa kulipa maji ili tunapokwenda kwa mwananchi, tunapomwambia kwamba lazima ulipe maji, sasa na yeye asiwe na mfano kwamba mbona Taasisi za Serikali hazilipi maji? Itakuwaje?
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, naomba kabisa Mheshimiwa Waziri afuatilie, waweze kumlipa, la sivyo watamwangusha na ataitwa mzigo, kumbe wao wenyewe ndio wanaomwangusha. Ahakikishe madeni yao yote yamelipwa vizuri. Wasipolipa, aweke zile mita zake kama za Luku; lipa maji kadri utumiavyo. Kwa nini wamwangushe, anawapa tu maji mpaka wanamaliza, bado yeye hajalipwa?
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile niongelee tena kuhusu upungufu wa hawa wataalam wa maji. Kwa kweli wataalam wa maji ni wachache na ndiyo maana hata elimu ya maji mbadala inakuwa ngumu. Kwa hiyo, naomba kabisa, Wizara hii iajiri wataalam wa maji kwa kiasi kikubwa. Wataalam wa maji wangeweza kwenda kule maeneo ya pembezoni wakawafundisha hata jinsi ya kuchimba visima, wakaelimisha watu njia mbadala za kupata maji kabla pale ambapo yale maji ya Serikali bado hayajafika. Kwa hiyo, naomba Mheshimiwa Waziri aangalie kabisa ni kiasi gani atapata hii…
MWENYEKITI: Ahsante.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 - Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, ahsante kwa kunipa nafasi. Kwanza, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na uhai. Vilevile napenda kukishukuru chama changu kwa kunipa nafasi ya kuendelea kuwepo katika Bunge hili Tukufu.
Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nielekeze mchango wangu kwenye Wizara hii ya TAMISEMI. Wizara hii kwa kweli ndiyo nchi, ndiyo inayoangalia Taifa zima la Tanzania hasa kwa upande huu wa Bara. Kwanza kabisa, nijielekeze kwenye mpango mzima wa elimu. Katika hotuba ya Waziri wa TAMISEMI, ukurasa wa 23 unaongelea miundombinu. Kwa kweli bado miundombinu katika elimu yetu siyo mizuri kwani upungufu wa miundombinu ni mkubwa sana. Kwanza nijielekeze kwenye upungufu wa vyoo.
Niliangalia kwenye taarifa ya Mheshimiwa Waziri aliongelea kuhusu upungufu wa matundu ya vyoo kwa kweli bado ni tatizo kubwa. Sasa kama mpaka sasa hivi tunaongelea upungufu wa matundu 517,600 kwa ujumla wake lakini nikiangalia kabisa upungufu huu 50% upo katika Mkoa wa Dar es Salaam kutokana na mlundikano mkubwa wa wanafunzi. Vilevile upungufu huu wa vyoo unafanya wanafunzi wetu kwanza wasome in uncomfortable way halafu vilevile unasababisha magonjwa makubwa hasa UTI.
Sasa hivi ratio kwa Mkoa wa Dar es Salaam kwenye tundu moja inaenda kati ya wanafunzi 80 - 100 wanatumia tundu moja la choo katika shule zetu za msimngi. Sasa nijiulize, haya magonjwa kama ya UTI hasa kwa upande wa wanafunzi wa kike yataisha? Hayawezi kwisha. Tunatumia gharama kubwa sana za matibabu ya UTI na kusababisha watoto kutokusoma kabisa.
Mheshimiwa Spika, lakini vilevile niende kwenye vyumba vya madarasa, nako kuna upungufu wa takribani 200,000 na kwenye nyumba za walimu 182,000. Takwimu hizi bado ni kubwa sana, vyumba vya madarasa kwa sasa yaani ni issue. Huu mpango wa elimu bure umesababisha darasa moja sasa liwe na wanafunzi kati ya 200 - 400 hasa kwenye Mkoa wa Dar es Salaam. Mimi naomba kabisa Serikali ije na mkakati wa kupunguza huu uhaba wa madarasa hasa kwenye Mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla, yaani itueleze kabisa itafanyaje? Kama haiwezekani basi Halmashauri zipewe uwezo yaani kusimamiwa ili zikope zianze utaratibu huu wa kujenga vyumba vya madarasa kama ilivyokuwa kwenye madawati. Madawati tumeona kabisa sasa hivi yameenda vizuri mpaka Bunge lenyewe
limechangia madawati, basi sasa sera ya madarasa na matundu ya vyoo ianze upya, tuendelee kabisa kusema kwamba, sasa hivi katika kila wilaya na mkoa lazima huu upungufu wa vyoo na vyumba vya madarasa uishe.
Mheshimiwa Spika, lakini vilevile niongelee uhaba wa walimu. Uhaba wa walimu bado ni tatizo hasa walimu wa hesabu na sayansi kwa ujumla. Kulikuwa na ile programu ya walimu kwenye Chuo Kikuu cha Dodoma, imeingiliwa, ikavurugwa vurugwa, hatuelewi walimu wale wanamaliza
lini au wataajiriwa lini au itakuwaje. Kwa hiyo, uhaba wa walimu pia ni tatizo hasa katika upande wa masomo haya ya sayansi na hisabati.
Mheshimiwa Spika, nije kwenye masuala ya afya niongelee suala la kujenga Hospitali za Wilaya hasa kwenye wilaya hizi mpya. Kwanza tukiangalia kwenye Mkoa wa Dar es Salaam kuna tatizo kubwa la mlundikano wa wagonjwa hasa kwenye Hospitali za Mwananyamala, Ilala na Amana.
Kuna hizi Wilaya mpya za Kigamboni na Ubungo ambazo mpaka sasa hazina hii huduma kabisa ya Hospitali ya Wilaya. Naomba Waziri wakati anapokuja kuhitimisha atueleze atajenga lini Hospitali za Wilaya kwenye hizi Wilaya mpya ikiwemo Ubungo na Kigamboni ziwe au zilizopo zipandishwe mfano Hospitali ya Mbezi. Vilevile Hospitali za Ilala, Temeke, Mwananyamala zimepandishwa kwenda kwenye hadhi ya mkoa sasa Hospitali za Wilaya ziko wapi? Kwa hiyo, namuomba Waziri katika vipaumbele vyake kuwe na Hospitali za Wilaya kila wilaya na ziwe na vifaa vyote muhimu vya afya ikiwemo magari ya wagonjwa, labor zinazoeleweka, vifaa vya kujifungulia ili huduma za afya ziwe sahihi kabisa.
Mheshimiwa Spika, nije katika ujenzi wa majengo ya ofisi katika wilaya. Bado ofisi za wilaya hazina ule mwonekano wa majengo ya Wilaya hasa kwa wilaya mpya. Hivi inakuwaje unaigawa Wilaya halafu unaenda kukodi jengo kwenye majengo ya mtu binafsi? Basi hayo majengo
ya watu binafsi yangekuwa angalau yana nafasi kubwa lakini sivyo. Sasa sasa hivi wilaya hizi zimekuwa kama kitu cha ajabu, hazina majengo yanayoeleweka hasa Wilaya mpya mfano Kigamboni au Ubungo. Unakuta chumba cha 10 kwa 10 kina idara zaidi ya tatu mpaka tano. Mkuu wa Idara yuko humo humo, wafanyakazi wa kawaida wako humo humo kwenye hicho chumba yaani ni vurumai hata mafaili huwezi
kujua yanakaa wapi. Kwa hiyo, mimi naomba kabisa hasa kwenye hizi Wilaya mpya, kwa mfano Wilaya ya Ubungo na Kigamboni, Waziri anapokuja kuhitimishia atueleze majengo haya yatajengwa lini na kama anaendelea kukodi atakodi kwa muda gani? (Makofi)
Mheshimiwa Spika, naomba sasa niongelee maslahi ya watumshi. Kwa kweli maslahi ya watumishi katika ngazi ya utumishi wa umma kwa kweli bado ni tatizo. Mishahara ni midogo, mmeendelea kupunguza posho, zingine mmeziondoa kabisa, stahiki kwa viongozi pia hazieleweki.
Mnasema kwamba mnakuja kuleta uwiano wa mishahara kwa kuangalia ile mikubwa na kima cha chini, lakini sasa mbona huu mshahara wa kima cha chini hauangaliwi kabisa? Kwa muda mrefu mshahara wa kima cha chini umekuwa mdogo sana. Wafanyakazi wa umma sasa
imekuwa taabu yaani wanafanya kazi kwa mshahara mdogo, hawapandishwi madaraja yaani totally wamekuwa confused, wamekata tamaa hata ya kuwa watumishi wa umma. Madaraja yao hawapandishwi mnasema sasa hivi kwanza tunahakiki, lakini kuhakiki kunazuia mtu kupanda daraja? Inakuwaje mtu miaka mitatu hupandi daraja?
Mheshimiwa Spika, mimi mwenyewe hapa ni-declare interest nilikuwa mtumishi wa umma, nimekaa miaka karibu mitatu sijapandishwa. Naomba suala hili liangaliwe upya. Mtu mpandishe cheo kutokana na elimu yake na anavyoweza kufanya kazi. Bila kumpandisha madaraja hii motive ya kufanya kazi mtu ataipata wapi?
Mheshimiwa Spika, lakini vilevile pia tuangalie mishahara yao bado ni midogo mno. Halafu posho zao nyingi mmezikata yaani hazieleweki. Kama mnakata posho basi muangalie ule uwezekano na maisha halisi ya mtumishi wa umma inakuwaje.
Mheshimiwa Spika, vilevile kumekuwa na mlundikano wa kazi kwenye ofisi hizi za umma kutokana na kutoajiri watu. Vijana wamejaa huko mtaani hawaajiriwi na kazi zimerundikana huku. Hawa watu mmewaondolea hata posho za mazingira magumu lakini mlundikano wa kazi
umezidi kwenye ofisi za umma kwa idara zote hasa Halmashauri yaani unakuta kazi ya watu 10 anafanya mtu mmoja. Vilevile overtime, extra-duty allowance, zote zimeondolewa huyu mtu anafanyaje kazi? Kwa hiyo, naomba kabisa muangalie tena suala hili.
Mheshimiwa Spika,
nakushukuru.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 - Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuwa Wizara imefanya mengi mazuri, kuna mambo machache ningependa kuchangia kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa barabara kuwa chini ya kiwango. Kuna barabara ambazo zimetumia hela nyingi lakini zimejengwa chini ya kiwango, hivyo basi zimepelekea upotevu wa fedha za Serikali. Sasa basi nashauri Serikali kusimamia Mainjinia na Contractors kwa umakini ili matatizo kama haya yasitokee.

Mheshimiwa Mwenyekiti, uchakavu wa majengo ya Serikali. Majengo mengi ya Serikali yamechakaa, kutokana na kutokarabatiwa muda mrefu. Hivyo basi, nashauri Serikali itenge fedha kwa ajili ya ukarabati wa majengo ya Serikali kupitia wakala wa majengo TBA.

Mheshimiwa Mwenyekiti, uchache wa majengo ya Serikali, majengo ya Serikali ni machache hivyo basi inasababisha watumishi wengi wa Serikali hata Mawaziri kukosa nyumba za kuishi. Hii inatokana na uuzwaji wa nyumba za Serikali kwa viongozi ambao sasa wengi wao wamestaafu, hivyo basi napenda kuishauri Serikali itenge fedha ili kujenga nyumba nyingi ili kuziba pengo la nyumba zilizouzwa.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ukarabati hafifu wa barabara, ukarabati wa barabara haufanyiki mara kwa mara, hivyo basi inapelekea barabara nyingi kubomoka na kupelekea kupitika kwa shida au kutopitika kabisa, hivyo basi napendekeza hela kwa ajili ya ukarabati wa barabara zitengwe za kutosha.

Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya manunuzi kuathiri ujenzi wa barabara kwa wakati, hivyo kupelekea ongezeko la gharama za miradi ya barabara, kama vile upembuzi yakinifu kuchukua muda mrefu kupelekea ongezeko la gharama za miradi ya ujenzi wa barabara. Nashauri Wizara isimamie upembuzi yakinifu ufanyike kwa wakati na bila kuathiri miradi ya ujenzi wa barabara.

Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa barabara Kifuru mpaka Mbezi mwisho, Wilaya ya Ubungo Mkoa wa Dar es Salaam ni kilometa sita, lakini Mkandarasi amepewa fedha za kutengeneza barabara hiyo kwa kiwango cha lami kilometa nne tu. Sasa basi kilometa mbili zitabaki kabla ya kufika Mbezi mwisho. Hivyo naishauri Serikali itenge fedha ili kumalizia kipande hicho cha barabara cha kilometa mbili mpaka Mbezi kutoka Kifuru, kuliko ilivyo sasa haileti sura nzuri ya barabara hiyo.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 – Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, ahsante sana kwa kunipa nafasi hii.

Mheshimiwa Spika, kwanza kwa masikitiko makubwa sana niungane na Wabunge wenzangu kutoa pole kwa msiba huu tulioupata wa kupoteza watoto wetu hawa ambao walikuwa na ndoto kubwa za kulipeleka Taifa letu mbele. Wanafunzi 32 ni msiba mkubwa mno, hilo darasa sijui watakuwa wamebaki wanafunzi wangapi na mtihani wao wa kitaifa utakuwaje. Kwa hiyo, nahuzunika sana kwa msiba huu.

Mheshimiwa Spika, naomba sasa nijielekeze kuchangia Wizara hii ya Habari, Utamaduni na Michezo. Kwanza kabisa nichangie kuhusu kulinda utamaduni wa Taifa letu. Katika kulinda utamaduni wa Taifa letu kuna mambo mengi ya kuangalia kama uvaaji wetu na mengine mengi. Kuna tabia ya uvaaji wa nusu uchi hasa kwa jinsia ya kike, wanawake wengi wanavaa uchi yaani nusu uchi kabisa. Ukiangalia maigizo unakuta wanaume wamevaa vizuri kabisa lakini wanawake wapo nusu uchi. Sijui Serikali ina mpango gani katika suala hili au hamlioni? (Makofi)

Mheshimiwa Spika, kwa mfano Mashindano ya Miss Tanzania, hivi ni lazima uwe uchi ndiyo ushinde Miss Tanzania? Kwa kiwango kikubwa ukiwaangalia Ma-miss wanavaa nusu uchi kabisa na hiyo nafikiri ndiyo imeleta ugumu hata kumchangia yule Miss Tanzania aliyekuja hapa watu wanaona kwamba hii tasnia ni kama ya kuaibisha fulani yaani siyo utamaduni wetu kama Waafrika au Watanzania, mwanamke uvae uchi. Unakuta kabisa nguo zao asilimia 80 ya mwili wake uko uchi amevaa sehemu ndogo tu. Mimi niulize ni nini hasa kinachofanya iwe hivyo? (Makofi)

Mheshimiwa Spika, hivi mtu huwezi kuwa covered kabisa kwenye vazi lako la kibantu ukawa Miss Tanzania? Hata ukienda huko kwenye mashindano ya Miss World ukivaa full itajulikana kabisa hivi ndivyo Watanzania wanavyovaa, lakini ukiangalia modern culture unavaa nusu uchi unaenda huko worldwide unavaa totally uchi, Watanzania huwa hatuvai uchi na hatuna kabila lolote ambalo linalovaa vazi lake uchi, sasa sielewi utamaduni huu wa kuvaa uchi umetoka wapi? (Makofi)

Mheshimiwa Spika, ukiangalia kwenye maigizo wanaume wamevaa lakini wanawake wako uchi, nusu uchi. Hata kwenye sanaa mbalimbali iko hivyo yaani mwanamke kuwa uchi imeonekana kama ni kivutio, hilo silikubali kabisa. Mheshimiwa Waziri anavyokuja kihitimisha hapa atueleze ana mpango gani na huu uvaaji wa nusu uchi kwa wanawake? Maana inaonekana mwanamke kuvaa uchi ni kivutio, akiwa covered …

MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, nafikiri huyo mtani wangu Mngoni naye haelewi Kiswahili vilevile, kwanza hawa siyo Watanzania. Wangoni toka lini wakawa Watanzania hawa wametoka South Africa tumewapokea tu, kwanza hapa wakae kwa passport na muwe na permit kabisa Wangoni toka lini mkawa Watanzania nyie. (Kicheko)

TAARIFA...

MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Spika, siipokei taarifa hiyo. Namaanisha kuvaa nguo nusu uchi, simaanishi uchi, kwa maana baadhi ya sehemu sensitive za mwili wa mwanamke zinakuwa uchi, ndiyo ninachomaanisha siyo kwamba ni kuvaa nusu uchi, asilimia 80 watu wanakuwa uchi.

Mheshimiwa Spika, pia napenda kuongelea suala la waandishi kuwekewa mazingira magumu au kuvamiwa wanapofanya kazi zao. Waandishi wa habari mara nyingi wanapokuwa wakitekeleza majukumu yao hasa kwenye mikutano ya vyama vya upinzani wanakuwa wakivamiwa, wanakuwa hawana uhuru kabisa wa kuandika zile habari au vinginevyo.

Mheshimiwa Spika, kwa mfano tukio lililotokea Vina Hotel Dar es Salaam, waandishi wamevamiwa, wamepigwa mpaka sasa hivi hatujui ripoti imekaaje, lakini mimi nasema kwamba Serikali iwalinde waandishi wanapotekeleza majukumu yao. Waandishi ni kioo cha jamii, wanatakiwa waandike habari zote kutuhabarisha umma aidha habari za vyama vya upinzani au chama tawala wawe huru kote. Sasa hivi inavyoonekana wanapata hofu sana kuja hata kwenye mikutano ya vyama vya upinzani kwa sababu mara nyingi wanavamiwa lakini haionekani kama suala hili linachukuliwa in a sensitive way. Kwa hiyo, niombe Serikali iwalinde waandishi wa habari.

Mheshimiwa Spika, vilevile niende kwenye Vazi la Taifa, ukiangalia tuna Wimbo wa Taifa, Bendera ya Taifa lakini hatuna Vazi la Taifa, kwa nini? Lazima tuwe na Vazi la Taifa, tujivunie utaifa wetu kama Tanzania, lakini miaka kama mitano iliyopita Vazi la Taifa linaongelewa, sasa Waziri atuambie kabisa hapa taratibu za utafutaji wa Vazi la Taifa imeishia wapi au kikwazo ni nini. Naomba Waziri atueleze wazi Vazi la Taifa tunalipata lini hapa Tanzania ili na sisi tuwe na Vazi la Taifa.

Mheshimiwa Spika, vilevile niongelee suala la uchakavu wa mitambo TBC. Kwenye hotuba ya Waziri ameeleza kabisa kwamba amewatengea bajeti ya maendeleo ya shilingi bilioni moja kuhusu usikivu wa TBC, lakini nimtaarifa Mheshimiwa Waziri kwamba bajeti hiyo haifai kitu kabisa kwani TBC ina mitambo chakavu hamna mfano. TBC ni mtoto wa Serikali na kama ni mtoto wako usimfanye wa kufikia, mbona hana competition na vyombo vingine vya habari. Mitambo yote ni chakavu, haisikiki sehemu nyingi kwa mfano ukiangalia wilaya za vijijini huko kwa mtani wangu Mngoni huko Ruvuma kote haisikiki, aseme hapa kama inasikika, hakuna, Ruvuma na sehemu nyingine kote haisikiki kutokana na uchakavu wa mitambo.

Mheshimiwa Spika, ninachomshauri Waziri aendelee kutafuta pesa, hiyo bajeti ya shilingi bilioni moja ni ndogo hawawezi kufanya kitu chochote pale kwa sababu mitambo yao ni chakavu kabisa. Nashauri muwatengenezee mitambo ile ili kionekane kweli ni chombo cha Taifa. Hata wafanyakazi maana sasa hivi wafanyakazi wenyewe wa TBC wanaona aibu hata kujitambulisha wao ni wafanyakazi wa TBC kutokana na watu wasivyoipenda kwa sababu ya kutosikika vizuri. Kwa hiyo, kama huyu ni mtoto wa Serikali inabidi aendelezwe vizuri, Waziri atafute pesa kwani hii shilingi bilioni moja haitoshi kabisa.

Mheshimiwa Spika, pia niongelee kuwaandaa vijana wetu kimichezo. Katika shule zetu za msingi kuna wanafunzi wenye taaluma mbalimbali naona sasa wakati umefika kuibua vipaji vya wanafunzi hawa tusisitize michezo ifundishwe kabisa mashuleni kama ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo kulikuwa na UMISETA na michezo mbalimbali sasa hivi naona kabisa imefifia. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, pia katika English Medium hizi shule za private michezo hawana kabisa, nashauri Waziri afuatilie ili nao wao wawe na mashindano kama ilivyo katika shule za Serikali. Ukiangalia English Medium zote watoto hawana michezo yoyote wapowapo tu, hamna mchakamchaka yaani hawaeleweki. Naomba Waziri wa Elimu aangalie hizi shule binafsi wawe na mazingira ya watoto kucheza, wanakuwa dormant, hawajielewi na wakati tuna watoto wengi kule ambao wangeweza kuwa ile timu yetu ya Serengeti Boys. Ile timu yetu Taifa Stars wale wanaendelea kuzeeka, kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuandaa vijana wengine huku toka kwenye shule zetu. Kwa hiyo, nashauri tuendelee kuandaa vijana katika mtiririko unaoeleweka.

Mheshimiwa Spika, ahsante.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 - Wizari ya Maji na Umwagiliaji
MHE. SALMA M. MWASSA: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante. Kwanza, napenda kuwapa pole wananchi wangu wote wa Dar es Salaam waliopata adha za mvua. Wengi wamepata mafuriko na nyumba zao hazikaliki, nawapa pole sana. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kuchangia Wizara hii ya Maji. Kwanza niseme maji ni kilio. Maji ni mateso kwa mwanamke, mtoto na baba wa Kitanzania. Kwa kukosa maji kwa kweli wanapata mateso makubwa sana. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, kama hivyo ndivyo kwanza niuongelee Mfuko wa Maji. Mfuko huu wa Maji naona ndiyo pekee ambao unatakiwa kutukomboa kwa kuona kwamba bajeti ya maji sasa inafeli. Mfuko huu wa Maji mpaka sasa unachangiwa kwenye mafuta Sh.50 tu, ningeomba uongezwe hiyo Sh.50 nyingine au ikionekana kwenye mafuta kunaleta inflation basi iongezwe kwenye pombe au tuangalie kwenye Mfuko wa Barabara kama tunaweza kutoa asilimia 10 iongezwe kwenye huu Mfuko wa Maji. Maana inavyoonekana theonly solution ya kumsaidia Mtanzania sasa hivi ni huu Mfuko wa Maji ambao ndiyo unaweza kusaidia Taifa kwa hundred percent. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, nikitoka hapo niongelee miundombinu ya maji chakavu Dar es Salaam. Kwa kweli miundombinu ya maji Dar es Salaam inahitaji ukarabati mkubwa. Miundombinu mingi imechakaa, Waziri ni shahidi kwa sababu anaishi Dar es Salaam na asilimia 90 ya Wabunge wote hapa mnaishi Dar es Salaam, mnayaona mabomba yanavyopasuka na kuleta disturbance kubwa hasa kwenye barabara. Unakuta barabara zote zimejaa maji utafikiri kuna mvua yaani saa zote Dar es Salaam ni mafuriko kwa sababu ya miundombinu ya maji kuchakaa. Naomba kabisa Waziri anapokuja kuhitimisha atuambie kwa bajeti hiyo aliyoitenga huo uchakavu ataurekebisha vipi. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile niongelee bajeti ya maji. Wizara hii naona kama vile haipewi kipaumbele kwa sababu tumeona bajeti ya maendeleo imetekelezwa kwa asilimia 19 tu. Kwanza atueleze kwa nini bajeti imepungua kutoka shilingi bilioni 900 mpaka shilingi bilioni 600? Vilevile atueleze kwamba hii Wizara kumbe siyo kipaumbele? Kama siyo kipaumbele basi na Waziri ni mshauri wa Rais amuulize kwamba hii Wizara mimi unanifanyaje? Kwa nini kati ya shilingi bilioni 900 za maendeleo apewe shilingi bilioni 150 ambayo sawa na asilimia 19 na wakati anaona kabisa tatizo la maji linavyokuwa kubwa. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia Wizara ya Miundombinu hapa imepewa asilimia 84, kumbe kuna Wizara ambazo zinapewa bajeti kubwa na kipaumbele. Hii miundombinu inapewa kipaumbele sio vibaya, lakini maji nayo yapewe kipaumbele. Kwa sababu Wizara ya Miundombinu na Uchukuzi ndio mnanunua ndege, kujenga barabara, sawa ndege ni nzuri kupanda lakini utapandaje ndege kama hujaoga? Hivi kweli utapanda ndege kama hujaoga hiyo ndege itakuwaje? Utapita kwenye barabara hujaoga? Mimi nashangaa hiyo Bombardierkama tunapanda hatujaoga inabidi sasa tuwe na perfume ndani kwa sababu maji hayatoki na maeneo mengine ndio maji hakuna kabisa. Sawa ndege sisi imetu-savesana lakini inakuwaje tupande kule bila kuoga. Mimi naona hiyo bajeti iangaliwe upya.(Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, niongelee pia miradi mingi ya maji kutegemea fedha za wahisani. Kwanza, sasa hivi naona kabisa mahusiano ya sisi na wahisani siyo mazuri na wala hawatuletei hela. Sasa mnavyotuambia hizi pesa nyingi tutegemee miradi ya wahisani, kwa mfano, huo mradi unaoendelea Dar es Salaam umetengewa dola za Kimarekani bilioni 32 wanasema hizo fedha zinatoka World Bank, je, zitakuja?

Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimeona kwenye Kitabu cha IV cha maendeleo naona kabisa Mkoa wa Dar es Salaam mmeandika water and sanitation shilingi milioni 900 lakini zote ni fedha za nje, hivi unategemeaje hela kutoka kwa mwenzio? (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, Mkoa mkubwa kama ule maana wote mnakaa kule Dar es Salaam lakini hela za ndani hamna mnategemea hela za nje tu, shilingi milioni 900 zote zitoke nje, kama wasipoleta? Sasa hivi wana vikwazo kibao hawaleti sasa hivi.Sasa nyie mnavyotegemea hela hizo shilingi milioni 900 zitoke nje inakuwaje? Sasa wasipoleta Waziri atatueleza kwa sababu miradi yetu itakuwa inakwama, yeye anategemea tu wafadhili, awaulize kwa nini hawamtengei fedha za ndani? (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile niende pia kwenye miradi hii iliyoainishwa kwenye ukurasa wa 72 na 73, uchimbaji wa visima Mpera na Kimbiji. Hivi visima toka vianze kuchimbwa sasa hivi ni miaka saba, hiyo miradi kwa nini inasuasua namna hiyo? Mimi mwenyewe nikiwa kama Mthamini, tulishathamini kule mwaka 2007 ili watu waondoke ili vile visima vichimbwe, leo ni miaka mingapi?(Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri anaendelea kutuambia hapa Kimbiji na Mpera sijui vita-save Gongo la Mboto, Chanika, Keko, hii siyo kweli, huu mradi unakamilika lini mpaka leo haujakamilika? Miaka saba sasa huu mradi anatuambia tu unakamilika, upembuzi yakinifu umekuwa sawa na anatafuta hela. Naomba atafute hela sehemu nyingine tuelewe, huko anakotafuta sasa hivi siko.Atafute sehemu nyingine atuambie anazitafuta wapi na atuambie huu mradi unakamilika lini. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile kuna mradi huu wa ukarabati na upanuzi wa mfumo wa kusambaza maji safi, hapa amesema kabisa kwamba sehemu ambayo hakuna miundombinu hiyo atasambaza na amesema umetengewa dola za Kimarekani milioni 32. Vijiji alivyovitaja ni Changanyikeni, Makongo Juu, Kiluvya, Makabe, Msakuzi na vingine vingi lakini anategemea hela ya Benki ya Dunia, yaleyale yanakuja, asipozipata? (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, mpaka sasa hivi sisi tunashangaa utekelezaji wa huu mradi unakuwaje? Huu mradi unatakiwa utekelezwe mwaka huu na sisi tunakaa huko huko na hatujaona hata hilo bomba lenyewe, lakini hapa anatuambia anaanza kujenga matanki na kadhalika. Sisi tunasema kabisa bwana kama huo mradi umefeli atueleze tuelewe kwa sababu mambo ya kuanza kutudanganya hapa hapana. Akija hapa kuhitimisha atuambie kabisa kwamba huu mradi bwana mpaka sasa hivi tunaendelea kutafuta hela tujue na sisi tutaendaje kutafuta. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile niendelee kusema kwamba, inaonekana kabisa bajeti ya maji hapa ni tatizo na kama ni tatizo basi wananchi wafundishwe njia nyingine sasa za kuvuna maji ya mvua. Vibali vya ujenzi vyote vielekeze nyumba kuwa na mfumo wa kuvuna maji ya mvua la sivyo mtu asijenge…

(Hapa kengele ililia kuashiria kuisha kwa muda wa mzungumzaji)

NAIBU SPIKA: Mheshimiwa Salma Mwasa muda wako umekwisha.