Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Contributions by Hon. Hassanali Mohamedali Ibrahim (4 total)

Makadirio ya Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017- Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji
MHE. IBRAHIM HASSANALI MOHAMMEDALI: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya nzuri kusimama hapa mbele ya jengo hili na niweze kusema kwamba ni mara yangu ya kwanza kuchangia katika Bunge hili. Nawashukuru wapiga kura wangu wa Jimbo la Kiembe Samaki kwa imani yao kwa kunileta katika jengo hili, nawaambia ahsanteni sana wananchi wa Jimbo la Kiembe Samaki. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, kwa kweli ameonyesha kwamba anataka kuibadilisha Tanzania katika sekta zote za uchumi na hususan Tanzania yenye viwanda. (Makofi)
Katika kipindi kifupi Mheshimiwa Rais, ameweza kweli kuleta mabadiliko na matumaini kwa Watanzania wanyonge ambayo sisi Wabunge lazima tumuunge mkono kwa asilimia mia.(Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza vilevile ndugu yangu Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara kwa hotuba yake nzuri. Kwa kweli naweza kusema Mheshimiwa Waziri ambaye kapata hii Wizara ni kweli Mheshimiwa Rais hakufanya makosa kumchagua ndugu yangu. Nina imani ni mtu ambaye amebobea, ni mtu ambaye anajua, nasi tumuunge mkono katika kufanikisha yale ambayo yeye amejipanga, na sisi tuwe nyuma yake. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nianze kuchangia hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara. Kwanza nilikuwa namuomba Mheshimiwa Waziri kwamba hawa TIC wawe serious kidogo katika hao wawekezaji ambao wanakuja Tanzania kutaka kuwekeza. Kwa sababu Serikali inategemea TIC na kama TIC hawatakuwa serious katika suala hili kwa kweli tutawavunja moyo wafanyabiashara ambao kwa nia moja nzuri kabisa wanataka kuja kuwekeza Tanzania, kwa sababu Tanzania ni kisiwa cha amani. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Waziri katika jengo la TIC pawepo na One Stop Centre ambayo mambo yote yanaishia kwenye jengo lile. Mfanyabiashara, tena mwekezaji asihangaike kwenda katika masuala mengine ya kutafuta vibali ambayo mwisho tunamvunja nguvu mwekezaji na huondoka hapa Tanzania.
Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine nilikuwa nataka Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara aweke vivutio maalum kwa wale wawekezaji ambao wanataka kwenda kuwekeza Mikoani, kwa sababu sasa hivi wawekezaji wengi sana wanawekeza katika Mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo, pawepo na vivutio maalum kwa wale ambao wanataka kwenda kuwekeza Tanga, Mtwara au mikoa mingine ya Kigoma. Kuwe na vivutio vizuri vya kuwawezesha waje hapa. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine kwa ruksa yako ni kuhusu soko. Kwa kweli sisi Tanzania tuna nafasi nzuri sana ya kuzalisha mambo mengi sana. Mungu ametupa ardhi yenye rutuba nzuri sana, lakini hatuitumii ile ardhi, hatukitumii kile ambacho Mwenyezi Mungu aliyetupa. Kwa hiyo, naomba Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara awaangalie katika kutafuta masoko. Tanzania leo hii tuna mananasi mpaka yanaoza yanatupwa. Leo Tanzania hii tuna embe mpaka yanaoza yanatupwa na matunda mengine, kwa kweli soko lipo nje, lakini hao ambao wanazalisha mashambani upeo wao mdogo kwenda kutafuta soko. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, naweza kusema kwamba embe hapa Tanzania ukiuziwa shilingi 500 au shilingi 700 unaona nyingi sana, lakini embe hii hii ikipelekwa nchi za Arabuni, basi tunanunua kwa dola moja au dola moja na nusu. Kwa hiyo, naweza kusema kwamba soko lipo lakini hawa wakulima bado hawajasaidiwa katika kutafuta masoko ya nchi za nje.
Kwa hiyo, naomba Mheshimiwa Waziri, kwa kweli Tanzania tumejaliwa kuwa na ardhi na matunda tunayo ya kutosha, kwa hiyo, tuwasaidie wakulima wetu katika kuwatafutia masoko. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine tuje katika hawa ndugu zetu Watanzania waliowekeza katika Kiwanda cha Saruji. Kwa kweli wanajitahidi kuzalisha saruji katika kiwango kizuri ambapo sasa hivi tunafurahi tofauti na siku za nyuma tulikuwa tunanunua saruji kutoka nchi nyingine lakini ilikuwa haina quality. Leo wenzetu ambao wamewekeza Tanzania katika viwanda vya saruji wanatupa saruji nzuri na tuwapongeze.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kilio chao hawa viwanda vya saruji wanakuwa wanalipa ten percent ya clinker. Kwa hiyo, naomba Wizara ya Viwanda na Biashara iwaangalie katika hiyo kulipa ten percent kama kuna uwezekano wa kutolipa au wa wapunguziwe hiyo ten percent ili saruji tupate kwa bei nzuri ambayo sisi Watanzania wengi ambao sasa hivi tuko katika kujenga majumba, hata tukitembea mikoani huko vijijini, watu sasa hivi hawajengi tena kwa udongo, wanatumia saruji, Tanzania hii inabadilika!
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo, namuomba Mheshimiwa Waziri aliangalie na suala hili. Vile vile nami niko tayari kumsaidia Mheshimiwa Waziri kama atataka nimtafutie masoko, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara, ninakwenda nchi mbalimbali. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri niko tayari kufanya kazi na Wizara yako, niko tayari kukutumikia na Inshallah tutafika mahali ambapo Mwenyezi Mungu atatusaidia, Tanzania hii itakuwa ya viwanda na biashara. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa, namshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii adhimu katika jengo hili Tukufu na ninamwombea dua Mheshimiwa Rais Dkt. John Pombe Magufuli, Mungu ampe nguvu, kutekeleza yale ambayo yeye mwenyewe, sisi tunayajua na tunayaona na nataka kumthibitishia Mheshimiwa Rais kwamba tutamuunga mkono kwa asilimia mia moja, wapinzani wetu wataisoma namba. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haya machache, kwa heshima zote, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii adhimu na naunga mkono hoja hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 - Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora
MHE. IBRAHIM HASSANALI MOHAMMEDALI:
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakushukuru kwa kunipa nafasi hii kuchangia Wizara ya Utawala Bora na TAMISEMI. Sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa nikiwa mzima.

Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na utawala bora, kwanza nachukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Rais wetu, Mheshimiwa Dkt. Magufuli kwa kazi nzuri anayoifanya na sisi wote tukiwa ni mashahidi, kwa muda mfupi kwa kweli ameweza kutuletea maendeleo ambayo sisi wote tumestaajabu katika kipindi kifupi sana Mheshimiwa Rais Magufuli ameweza kufanya mambo ambayo yametupa imani na wananchi wamekuwa na imani kubwa sana juu ya Mheshimiwa Rais. Nikitolea mfano, kwa mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyafanya katika muda mfupi, kwanza ni katika kupiga vita rushwa. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli nchi hii ya Tanzania ilikuwa inanuka kwa rushwa, hakuna mtu ambaye alikuwa haelewi, lakini leo ukienda Wizara yoyote au taasisi yoyote ya Serikali, unahudumiwa bila kuambiwa kutoa chochote, hii kwa kweli imetujengea heshima kubwa sana. Zamani ukienda kwenye nafasi yoyote nyeti, kama mfuko wako mdogo, huwezi kufanikiwa kupata haki yako. Kwa hiyo, namshukuru Mheshimiwa Rais, Dkt. John Pombe Magufuli kwa kurejesha nidhamu katika taasisi za Serikali na katika Wizara za Serikali. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, pili, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuwaondoa watumishi hewa. Kwa kweli pesa zetu mabilioni ya pesa yalikuwa yanaliwa na watu wajanja sana. Kwa hiyo, Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri kupitia Wizara yake ya Utawala Bora ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Kairuki, ni dada mmoja ambaye kwa kweli amepewa Wizara na ameweza kuimudu vizuri sana. Nampongeza sana dada yangu Mheshimiwa Kairuki. (Makofi) Mheshimiwa Mwenyekiti, ninachotaka kuwaambia, anachofanya Mheshimiwa Rais, Dkt. John Pombe Magufuli, anafanya kwa ajili yetu sisi, kwa sababu mambo anayofanya sasa hivi katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu, fikiria baada ya miaka mitano Tanzania itabadilika, na sisi tunataka kwenda mbele, hatutaki kurudi nyuma. Ndiyo maana Mheshimiwa Rais amesisitiza kwamba maendeleo kwanza, Tanzania kwanza. Kwa hiyo, sisi Waheshimiwa Wabunge, bila kujali itikadi zetu za kisiasa, lazima tumuunge mkono Mheshimiwa Rais, Dkt. John Pombe Magufuli. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekitil, mimi nina imani kubwa sana na Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka mitano yatakuja mambo kubadilika Tanzania hii na tulishaanza kuona mabadiliko. Ameanza mambo ya reli kiwango cha standard gauge, ameshaanza kuleta ndege mbili, kuna ndege mbili nyingine zinakuja mwakani, mambo ya flyover bridge haya; Mheshimiwa Rais ameweza kufanya mambo chungu nzima! Sasa mnasema kwamba utawala, utawala gani mnaotaka nyie? (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema kwamba tuwe wastahimilivu katika kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Rais anataka kuijenga Tanzania mpya. Mimi nazidi kumwombea Mungu ampe umri, ampe afya ili tupate maendeleo ambayo itakuwa siyo maendeleo yetu sisi bali ya vijukuu vyetu ambao ni Taifa letu la kesho. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija katika Wizara ya TAMISEMI, kwanza nampongeza sana ndugu yangu Mheshimiwa Simbachawene pamoja na Naibu wake kwa kazi nzuri wanayoifanya. Kwa kweli masuala ya elimu, leo Watanzania watoto wao wanakwenda kusoma shule bure. Mtoto wakati wa miaka ya nyuma alikuwa hawezi kwenda kusoma kwa sababu alikuwa hana ada. Leo Mheshimiwa Rais amesema kwamba watoto wote wasome bure na Mheshimiwa Rais kwa kupitia Wizara yake TAMISEMI, wamejitahidi sana kwamba leo asilimia 75 ya shule zetu zina madawati. Seventy five percent, hayo mengine twenty five percent, basi ma-desk yatakuja tu. (Makofi)
Mheshimiwa Mwenyekiti, labda cha kuwaomba TAMISEMI, ni kwamba watupatie na walimu wazuri ili watoto wetu wawe na education bora. Hapa walipofika TAMISEMI kwanza niwapongeze sana na Inshallah Mwenyezi Mungu atawapa nguvu Mheshimiwa Simbachawene na Naibu wake ili kuona kwamba elimu na kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha, sasa watoto wetu watakapopata elimu nzuri basi naamini na Taifa hili tutakuwa na watoto wenye vipaji.

Mheshimiwa Mwneyekiti, nikija kwenye masuala ya Jiji letu la Dar es Salaam, nataka kumwambia Mheshimiwa Simbachawene kwamba sasa Dar es Salaam unapokwenda mtaa wowote pale mjini kama mitaa ya Libya, Bibi Titi Mohamed, Samora ukienda wapi pamukuwa na ombaomba ambao sasa wameweka magodoro yao na usiku wanaweka vyandarua, wana lala kabisa, asubuhi wanaoga pale pale, kwa kweli mandhari ya Jiji la Dar es Salaam inapotea kabisa na kama huamini mimi nipo tayari kufuatana na wewe usiku nikakuonesha hali ilivyo Dar es Salaam. Wakati wa asubuhi inanuka kwa sababu pale pale wanamaliza haja zao. Mimi mwenyewe binafsi nimeshuhudia mtu asubuhi anafanya haja yake, anamwaga maji.

Kwa hiyo, Mheshimiwa Simbachawene kupitia Jiji lako la Dar es Salaam naomba sana, itafika wakati Dar es Salaam patakuwa tena ni kama Bombay ya pili. Hali ni mbaya sana, mimi ninashangaa Jiji la Dar es Salaam, Manispaa ya Dar es Salaam wamekaa kimya, sijui hawaoni! Ni kitu cha ajabu sana. (Makofi)

Vilevile wenzetu ambao wanafanya biashara ya nyama choma, kuku choma na chips, usiku wanakuja wanavunjiwa meza, wanavunjiwa viti na wanachukuliwa na wanadaiwa rushwa. Hivi juzi wamechukuliwa wafanyabiashara wote, wamepelekwa pale Manispaa, wamedaiwa rushwa na wametoa na ushahidi upo.

Mheshimiwa Rais Magufuli anajitahidi kupiga vita rushwa lakini bado watu katika kudai rushwa. Kwa hiyo, nilikuwa nakuomba Mheshimiwa Simbachawebe hawa watu ambao wanawekeza usiku wapo tayari kulipa kama kuweka viti, meza wapo tayari kulipa na mimi nitakupa mfano mmoja wa Bangkok, na hivi karibuni nilikuwa huko. Kuna mitaa fulani ikifika saa 12.00 wanaruhusiwa kuchoma nyama, kuku, chipis na kuweka nguo mpaka usiku saa 6.00 usiku, lakini hawapigwi wala hawatozwi rushwa. Hawa wenzetu wa Dar es Salaam, baada ya saa 12.00 jioni wapo tayari kulipa hata shilingi 500,000 au 1,000,000 kwa mwezi, lakini kila unapoenda kudai kibali, hawapewi wanazungushwa na matokeo yake wanakuja kudaiwa rushwa. Mheshimiwa Simbachawene, hili vilevile wanaipaka Serikali yetu matope.

Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali yetu inafanya kazi nzuri lakini kuna baadhi ya watu wanaiharibu sifa ya Serikali yetu kwa tamaa yao tu na ubinafsi wao.

Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine kwa Wizara ya TAMISEMI ni kuhusu hao wenzetu wanaopewa parking za magari, ni ruksa. Wanapewa kuanzia saa 2.00 asubuhi mpaka
12.00 jioni lakini utakuta mtu anamiliki parking saa 24, lakini ukimwambia muda hapa saa 12.00 jioni ondoa parking yako muda umekwisha, anakwambia hapana, mimi nimelipia. Hujalipia kwa saa 24. Mheshimiwa Simbachawene imekuwa ni matatizo ya parking Dar es Salaam ni sugu sana. Watu ikifika saa 12.00 jioni tunaomba uwaambie Manispaa waondoe kile kibao chake, kichukuliwe... (Makofi)

(Hapa kengele ililia kuashiria kwisha kwa muda wa Mzungumzaji)
MHE. IBRAHIM HASSANALI MOHAMMEDALI: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja Wizara zote mbili, Wizara ya Utawala Bora na TAMISEMI. Nakusuhuru sana kaka yangu Chenge.
Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa Fedha 2017/2018 – Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi
MHE. IBRAHIM HASSANALI RAZA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa leo Bungeni nikiwa mzima wa afya. Vilevile nichukue nafasi hii kutoa mkono wangu wa pole wa rambirambi kwa wazee ambao walifiwa na watoto wao juzi.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kuelezea changamoto yangu katika Wizara hii Mambo ya Ndani ya Nchi, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri anayofanya kuweka nchi hii katika hali ya utulivu na amani. Tukienda kwenye changamoto katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi nitazungumzia upande wa Zanzibar. Kwa kweli Vituo vingi vya Polisi Zanzibar vipo katika hali mbaya sana vimekuwa kama magofu.

Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza kwenda Kituo cha Polisi ukastaajabu kwa sababu vitendea kazi kwanza hamna, Polisi wanafanya kazi katika mazingira magumu sana, jengo limechaa, mapolisi wengi Zanzibar hawana radio call za kuwasiliana na viongozi wao na hawana magari. Kwa hiyo, namwomba Mheshimiwa Waziri aiangalie Zanzibar kwa jicho la huruma kwa sababu mapolisi wanafanya kazi katika mazingira magumu sana. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, nikija kwa upande wa trafiki, kwanza nichukue fursa hii nimpongeze kaka yangu Kamanda Mohamed Mpinga na timu yake nzuri kwa kazi wanayofanya kwa kweli wametusaidia sana katika Jiji letu la Dar es Salaam, sasa hivi madereva wanafuata sheria na nidhamu imekuwepo lakini bado kuna matatizo mengi sana hasa katika suala la kupaki magari sehemu ambapo hairuhusiwi. Kwa hiyo, namwomba kaka yangu Mohamed Mpinga suala hili alitilie mkazo zaidi. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile kuna suala hili la mapolisi wanapotaka kwenda likizo wanaambiwa waende halafu wakirudi ndiyo watapewa haki zao kwa maana ya posho zao. Mimi namuuliza Mheshimiwa Waziri wakati polisi anapokwenda likizo unamwambiaje aende likizo halafu akirudi ndiyo apewe marupurupu yake, inakuwa si haki. Polisi anapopangiwa kwenda nyumbani basi apewe haki zake zote aende akastarehe na mama watoto na watoto wake.

Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili kwa kweli linawavunja nguvu Jeshi la Polisi kwa sababu wanafanya kazi katika mazingira magumu sana. Naomba Wizara hii walitupie macho Jeshi la Polisi kwa sababu wanafanya kazi katika mazingira magumu sana na wanastahiki posho muda ukifika na kama kuna uwezekano posho zao ziongezwe kwa sababu wao ndio wanatulinda sisi na mali zetu.

Mheshimiwa Mwenyekiti,tukiwavunja nguvu Jeshi la Polisi hakuna litakaloendelea katika nchi yetu hii. Kwa hiyo, namwomba sana Mheshimiwa Waziri aliangalie Jeshi la Polisi kwa macho ya huruma kwa sababu wanafanya kazi ngumu na ya hatari. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, pia hawa maafande wetu wanapokwenda kwenye kazi maalum (task force) nashauri wapewe vifaa ambavyo vitawasaidia hususan mapolisi. Dar es Salaam kuna mapolisi ambao tunawaita Polisi Tigo kwa kweli zile uniform wanazovaa akitokea mtu yeyote mwenye nia mbaya na kuwapiga risasi basi inapenya tu kwa sababu hazistahili kutokana na kazi yao.

Mheshimiwa Mwenyekiti, nikienda katika upande wa Uhamiaji, niwapongeze kwa kazi nzuri wanayofanya, lakini naomba wazingatie suala la wakimbizi. Kuna hawa wakimbizi wanaotoka nchi jirani wanakuja nchini kwetu na kutuharibia amani yetu, kwa sababu wakija nchini kwetu…

(Hapa kengele ililia kuashiria kwisha kwa muda wa mzungumzaji)

MHE. IBRAHIM HASSANALI RAZA: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante, naunga mkono hoja ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi.
Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2017.
MHE. IBRAHIM H. MOHAMMEDALI: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kuchangia huu Muswada ambao umeletwa na Waziri, Mheshimiwa Profesa Kabudi. Kwa kweli kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha siku hii nikiwa mzima wa afya.

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile nimshukuru Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri anayofanya kuhusu mambo haya ya madini ambapo itatuletea faida kubwa sisi Watanzania kwa sababu kila mmoja anajua kwamba katika madini ndipo kwenye pesa. Mheshimiwa Rais anapofanya kazi hii, anafanya kwa maslahi ya Watanzania. Kwa kweli sisi Watanzania miaka yote tulikuwa tunaibiwa tu basi, tulikuwa kama tumekaa kwenye ICU. Watanzania tulikuwa tumekaa kwenye ICU, tunamshukuru Mheshimiwa Rais amekuja kutukomboa na kututoa ICU. Kwa hiyo, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja asilimia 200 sio 100.
Mheshimiwa Naibu Spika, nikija katika Muswada huu wa Sheria za Madini, kwanza nimpongeze kaka yangu Mheshimiwa Profesa Kabudi. Kwa kweli Mheshimiwa Profesa Kabudi wewe ni jembe, nimekuamini, kwa sababu huu Muswada uliouleta kila kitu kimeelezwa humu ndani. Vilevile nimpongeze AG kwa ushauri wake mzuri anautoa kwa Serikali. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu nimepewa dakika tano siwezi kuzungumza mambo yote, lakini naweza kusema kwamba nayaunga mkono haya yote ambayo Mheshimiwa Profesa Kabudi ameyaleta mbele yetu na hii ni kwa ajili ya maslahi yetu. Hata hivyo, naomba hii asilimia 16 ya hisa ambayo tumesema tupate angalau iwe hisa asilimia 20 ambayo itatupa faida kubwa na itatuletea pesa ili mambo yetu katika nchi yetu ya Tanzania yaende vizuri.

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile naunga mkono Muswada huu kwa kusema kwamba kutakuwepo na utaratibu wa Serikali kufanya ukaguzi wa udhibiti na uzalishaji wa madini. Ni safi sana hiyo, naunga mkono asilimia 100. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile naipongeza kwa kusema kwamba Serikali ina uwezo wa kudhibiti na kutambua viwango vya madini vyote ambayo yanatolewa kwenye maeneo ya migodi. Hii itatusaidia sisi kutoibiwa tena. Nasema kwamba tulikuwa tunaibiwa kwa sababu kulikuwa hakuna sheria nzuri ya kutulinda sisi na watu walikuwa wanasafirisha hizi dhahabu kwa kutumia njia za panya.

Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo, naweza kusema kwamba Muswada huu ni kwa ajili ya Watanzania wote na sisi tunapaswa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kweli amekuwa mstari wa mbele kuona kwamba maslahi ya Watanzania yanapatikana. Kwa kweli tumuombee Mwenyezi Mungu ampe umri na afya Mheshimiwa Rais ili aendelee kutusaidia na sisi Wabunge wa Chama cha Mapinduzi na Watanzania kwa ujumla tupo nyuma yake na tutakuwa siku zote nyuma yake kwa nguvu zote.

Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo, mimi kwa kweli naunga mkono hoja hii na naweza kusema kwamba baadhi ya mambo yaliyofanyiwa marekebisho ni marekebisho mazuri. Vilevile nimpongeze tena Mheshimiwa Profesa Kabudi na kwa jambo lolote atakapoona kwamba ipo haja kwa maslahi yetu asisite kutuletea sisi tuko hapa kwa maslahi ya Watanzania si kwa maslahi yetu. (Makofi)

Mheshimiwa Naibu Spika, kabla hujanipigia kengele, nakushukuru sana na nashukuru timu nzima ya Wizara ya Madini na Wizara ya Sheria na ahsante sana Mheshimiwa Profesa Kabudi wewe ni jembe kweli kweli, nimekuamini safari hii.