Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Supplementary Questions

Name

George Malima Lubeleje

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Mpwapwa

Primary Question

MHE. GEORGE M. LUBELEJE (K.n.y. MHE. JOHN W. HECHE) aliuliza:- Barabara ya Tarime - Nyamwaga - Serengeti inapita kwenye Mgodi wa Nyamongo na pia ndiyo tegemeo kuu la uchumi wa Wilaya ya Serengeti na Tarime kwa kutoa mazao kwa wakulima na kuyasafirisha hadi sokoni Musoma Mjini:- Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 1

MHE. GEORGE M. LUBELEJE: Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, matatizo ya Jimbo la Tarime Vijijini yanafanana na matatizo ya Jimbo la Mpwapwa. Kwa kuwa barabara ya kutoka Mbande - Kongwa - Mpwawa - Kibakwe tayari ilishafanyiwa upembuzi yanikifu na detailed design na ipo kwenye Ilani ya Uchaguzi ya 2015 mpaka 2020 na ni ahadi ya Rais mstaafu pamoja na Rais wa sasa. Je, Mheshimiwa Waziri ni lini sasa mtaanza kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami?
Mheshimiwa Naibu Spika, swali pili, unakumbuka Mheshimiwa Naibu Waziri wakati anajibu swali langu nilitoa ombi kwamba barabara ya kutoka Gulwe, kwenda Berege, Chitemo, Mima, Chazima, Igoji mpaka Ihondo na Fufu kwamba barabara hii iko chini ya Halmashauri ya Wilaya, lakini Halmashauri ya Wilaya haina uwezo wa kutengeneza kwa sababu haina fedha na imeharibika sana, mvua zimeharibu sana. Je, Mheshimiwa Waziri anawaambia nini wananchi wa kata hizo kwa sababu barabara hiyo inapitika kwa shida sana? Ahsante.

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, barabara anayoiongelea ya kutoka Mbande, Kongwa, Mpwawa hadi Kibakwe kama alivyosema ni barabara ambayo imeahidiwa na viongozi wetu wa Kitaifa, lakini vilevile ipo katika Ilani ya Uchaguzi ya mwaka 2015/2020 ya Chama Tawala cha CCM. Naomba nimwahidi na nilishaongea naye pamoja na Mheshimiwa Job Ndugai, Mbunge wa Kongwa pamoja na Mheshimiwa George Simbachawene, Mbunge wa Kibakwe wote tuliongea kwa undani kuhusu barabara hii na bahati nzuri tuliwasiliana vilevile na viongozi wenzangu Wizarani ikiwa ni pamoja na Katibu Mkuu. Kwamba barabara hii pamoja na kwamba kwenye bajeti iliyopitisha hatujaitengea fedha nyingi lakini ni lazima ianze kujengwa kuanzia mwaka huu wa 2016/2017 kama tulivyoahidi. Namhakikishia nitalisimamia hilo.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa swali lake la pili kuhusu barabara ya kutoka Gulwe, Berege, Kitemo, Uhondo na kuendelea, naomba naye nimhakikishie kwamba barabara hii iko chini ya halmashauri, tutawasiliana na wenzetu wa TAMISEMI, tuone ni namna gani tunaweza tukaitendea haki hii barabara ili ipitike siyo kwa tabu kama ilivyo sasa bali ipitike kwa mwaka mzima bila matatizo yoyote.

Name

Abdallah Hamis Ulega

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Mkuranga

Primary Question

MHE. GEORGE M. LUBELEJE (K.n.y. MHE. JOHN W. HECHE) aliuliza:- Barabara ya Tarime - Nyamwaga - Serengeti inapita kwenye Mgodi wa Nyamongo na pia ndiyo tegemeo kuu la uchumi wa Wilaya ya Serengeti na Tarime kwa kutoa mazao kwa wakulima na kuyasafirisha hadi sokoni Musoma Mjini:- Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 2

MHE. ABDALLAH H. ULEGA: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuuliza swali la nyongeza, matatizo haya ya watu wa Tarime Vijijini ni sambamba na matatizo ya watu wa Jimbo la Mkuranga kuhusu barabara ya kutoka Mkuranga Mjini mpaka Kisiju kwani ni barabara inayounga wilaya mbili za Mafia, ni barabara inayobeba uchumi wa korosho, ni barabara inayobeba watu zaidi ya laki moja na ni barabara ambayo itakuwa ni tegemezi katika uchumi wa viwanda vitakapojengwa katika Kata ya Mbezi. Je, kwa kuwa hii pia ni barabara iliyoahidiwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Awamu ya Tano, ni lini na yenyewe itajengwa kwa kiwango cha lami? Ahsante.

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, barabara anayoiongelea naomba nikiri kwamba nimeisikia sasa, huyu Mheshimiwa tumekuwa tukiongea akifuatilia barabara zake za Mkuranga, lakini huko nyuma hii barabara hakuwahi kuitaja, ameitaja leo, nimeichukua na wataalam wangu tutamletea majibu sahihi kuhusu barabara hii.

Name

Daimu Iddi Mpakate

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Tunduru Kusini

Primary Question

MHE. GEORGE M. LUBELEJE (K.n.y. MHE. JOHN W. HECHE) aliuliza:- Barabara ya Tarime - Nyamwaga - Serengeti inapita kwenye Mgodi wa Nyamongo na pia ndiyo tegemeo kuu la uchumi wa Wilaya ya Serengeti na Tarime kwa kutoa mazao kwa wakulima na kuyasafirisha hadi sokoni Musoma Mjini:- Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 3

MHE. DAIMU I. MPAKATE: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa mazingira ya Tarime yanafanana kabisa na mazingira ya barabara zilizopo katika Jimbo la Tunduru Kusini kutoka Mtwara Pachani, Msewa na Rasi mpaka Tunduru Mjini iliahidiwa na Makamu wa Rais wakati wa kampeni kwamba itajengwa kwa kiwango cha lami. Je, ni lini mchakato wa ujenzi wa barabara hii utaanza?

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, ni ngumu sana unapokaa hapa kujibu swali linalohusu barabara yako, kwa hiyo, naomba nijibu kwa niaba ya Waziri wangu wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano.
Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii ya Mtwara Pachani, Lusewa, Lingusenguse hadi Lalasi ni barabara ambayo iliahidiwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais wakati wa uchaguzi, ndiyo kiongozi pekee aliyepita barabara hii. Kwa kweli baada ya kuiona na kuona idadi ya watu walivyo katika maeneo hayo akaahidi kwamba ataijenga kwa kiwango cha lami alipokuwa Lusewa na aliahidi vilevile barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami alipokuwa na Lalasi.
Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mpakate na wananchi wake wote wa Jimbo la Tunduru Kusini pamoja na wananchi wa Jimbo la Namtumbo na hasa Sasawala kwamba barabara hii kama ilivyoahidiwa tutaijenga, lakini naomba tu wananchi wetu waelewe kwamba ahadi tulizonazo za viongozi ni nyingi, zote tunazo tunazitekeleza kwa awamu.
Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka ujao wa fedha barabara hii imetengewa milioni 100 kwa ajili ya kufanyiwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina katika nia ya kutekeleza ahadi ya Makamu wa Rais. Naomba nimhakikishie kazi hii itakapokamilika nitaweza kuwa na jibu sahihi lini barabara hii itaanza kujengwa kwa kiwango cha lami.

Name

Selemani Moshi Kakoso

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Mpanda Vijijini

Primary Question

MHE. GEORGE M. LUBELEJE (K.n.y. MHE. JOHN W. HECHE) aliuliza:- Barabara ya Tarime - Nyamwaga - Serengeti inapita kwenye Mgodi wa Nyamongo na pia ndiyo tegemeo kuu la uchumi wa Wilaya ya Serengeti na Tarime kwa kutoa mazao kwa wakulima na kuyasafirisha hadi sokoni Musoma Mjini:- Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 4

MHE. MOSHI S. KAKOSO: Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Nataka kujua barabara ya kutoka Mpanda kwenda Mkoa wa Kigoma ni barabara ambayo imeahidiwa na Serikali kujengwa kwa kiwango cha lami na tayari kuna kilomita 30 kutoka Mpanda Mjini mpaka eneo la Usimbili Vikonge, limeshafanyiwa upembuzi yakinifu. Swali kwa Naibu Waziri, ni lini Serikali itaanza mchakato wa kuijenga barabara hii?

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie barabara hii tumeanza kuijenga kama ambavyo yeye ameisema na tutaendelea kuijenga hadi ikamilike kama viongozi wetu wa Kitaifa walivyoahidi na ilishaanza kujengwa. Kwa hiyo, suala itaanza lini sio sahihi, imeshaanza kujengwa na mwenyewe amezitaja kilomita ambazo tayari tumezijenga. Tutaendelea kujenga na tutaikamilisha kabla ya kipindi hiki cha miaka mitano haikijakwisha.