Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Utawala na Serikali za Mitaa

Kamati ya Utawala na Serikali za Mitaa

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Jasson Samson Rweikiza Constituent Member CCM Mwenyekiti
Dr. Pudenciana Wilfred Kikwembe Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
George Boniface Simbachawene Constituent Member CCM Mjumbe
Margaret Simwanza Sitta Constituent Member CCM Mjumbe
Mariamu Ditopile Mzuzuri Special Seats CCM Mjumbe
Mwantum Dau Haji Special Seats CCM Mjumbe
Ahmed Juma Ngwali Constituent Member CUF Mjumbe
Salum Khamis Salum Constituent Member CCM Mjumbe
Angelina Adam Malembeka Special Seats CCM Mjumbe
Halima Ali Mohammed Special Seats CUF Mjumbe
Josephine Tabitha Chagulla Special Seats CCM Mjumbe
Mwanne Ismail Mchemba Special Seats CCM Mjumbe
Issaay Zacharia Paulo Constituent Member CCM Mjumbe
Innocent Sebba Bilakwate Constituent Member CCM Mjumbe
Ester Alexander Mahawe Special Seats CCM Mjumbe
Ruth Hiyob Mollel Special Seats CHADEMA Mjumbe
Khamis Ali Vuai Constituent Member CCM Mjumbe
Hamoud Abuu Jumaa Constituent Member CCM Mjumbe
Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki Special Seats CCM Mjumbe
Saed Ahmed Kubenea Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Venance Methusalah Mwamoto Constituent Member CCM Mjumbe
George Malima Lubeleje Constituent Member CCM Mjumbe
Hamadi Salim Maalim Constituent Member CUF Mjumbe
Selemani Said Jafo Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date