Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Utawala na Serikali za Mitaa

Kamati ya Utawala na Serikali za Mitaa

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Jasson Samson Rweikiza Constituent Member CCM Mwenyekiti
Mwanne Ismail Mchemba Special Seats CCM Makamu Mwenyekiti
Daniel Edward Mtuka Constituent Member CCM Mjumbe
Khatib Said Haji Constituent Member CUF Mjumbe
Njalu Daudi Silanga Constituent Member CCM Mjumbe
Eng. Joel Makanyaga Mwaka Constituent Member CCM Mjumbe
Joseph Roman Selasini Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Rehema Juma Migilla Special Seats CUF Mjumbe
Lucia Ursula Michael Mlowe Special Seats CHADEMA Mjumbe
Salum Khamis Salum Constituent Member CCM Mjumbe
Mussa Ramadhani Sima Constituent Member CCM Mjumbe
Venance Methusalah Mwamoto Constituent Member CCM Mjumbe
Saada Salum Mkuya Constituent Member CCM Mjumbe
Philipo Augustino Mulugo Constituent Member CCM Mjumbe
Mwantum Dau Haji Special Seats CCM Mjumbe
Hamidu Hassan Bobali Constituent Member CUF Mjumbe
Margaret Simwanza Sitta Constituent Member CCM Mjumbe
Martha Moses Mlata Special Seats CCM Mjumbe
Innocent Sebba Bilakwate Constituent Member CCM Mjumbe
Jerome Dismas Bwanausi Constituent Member CCM Mjumbe
Hamadi Salim Maalim Constituent Member CUF Mjumbe
George Malima Lubeleje Constituent Member CCM Mjumbe
Anna Joram Gidarya Special Seats CHADEMA Mjumbe
Angelina Adam Malembeka Special Seats CCM Mjumbe
Mansoor Shanif Hirani Constituent Member CCM Mjumbe
Hassanali Mohamedali Ibrahim Constituent Member CCM Mjumbe

Ripoti Za Kamati

Report Date

labels.opposition_committee_reports

Report Date